& 627

627. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


POZNÁTE, ŽE NĚCO VE VÁS NENÍ V POŘÁDKU


Moji milovaní lidé:

Volám vás, abyste žili Láskou naší Trojice.

Je nutné, aby v lidstvu existovala stvoření se zodpovědností uvědomit si, že jste dokázali vytvořit ze stvoření chaos a která, ze svého vlastního rozhodnutí, chtějí činit nápravu za zneužití toho, co lidstvo obdrželo z Božích rukou.

Některé lidské pokroky jsou důležité a prospěšné, a to je v pořádku. Ale člověku, zneužívajícího svobodnou vůli, se podařilo učinit určitý pokrok a dát jej do služby zla. Moji lidé nejsou spoutáni, ale mají plnou svobodu, aby si každý člověk vybral směr, kterým půjde. Nenutím člověka, aby šel jednou cestou, nebo jinou a odtud pochází důležitost lidského vědění, a vy byste měli najít jeho základy v mé církvi.

Moji lidé nejsou poslušní. Vědí, že ne všichni vůdci národů nacházejí nezbytnou shodu, aby dosáhli světové jednoty, a odevzdávají se pozvolna do rukou těch, kteří s mocí zla se dokázali učinit nepostradatelnými pro lidské přežití a nabízejí ekonomickou, zdravotní nebo vzdělávací řešení, která jsou závadná a uplatňována těmi, kteří potřebují udržet přežití národů.

Člověk má sklon milovat svou nezávislost – proto každá stopa naší Lásky bude předurčena k zániku. Proto musíte hledat duchovní jednotu s naší Trojicí, protože co zůstane v duši, nemůže být odebráno, a tato Láska je tou, kterou hledám již tolik let.

Lidstvo rychle postupuje k nezávislosti a velká většina míří do tohoto směru, který pokládá za osvobození. Toto osvobození je však daleko od toho, co vás volá stát ve spořádanosti, kázni, úctě, morálce, řádu…

Tato generace shromáždila zlo, které zdědila od předchozích generací, aby se bouřila proti Mně, a tím, že vytvořila svou vlastní liberální doktrínu, mnoho z mých dětí se odevzdalo zlu a další velká část se nachází na okraji propasti.

Moji lidé, vy chcete, aby se zlo ukázalo před vámi, ale to se nestane: Zlo jedná v temnotě, klamu, ve zmatku, v pořádcích, které jsou v rozporu s těmi, které byly zavedeny, ale které se zdají být pravdivé – proto musíte znát Pravdu, abyste nepadli do podvratné činnosti.

Nezapomínejte se modlit, nezůstávejte nehybní, buďte činní ve prospěch svých bratrů, aby nebyli vedeni chapadly zla. Stůjte pevně proti zlému utlačovateli duší.

Mé děti jsou volány, aby zůstaly bdělé k tomu, že jsou tělem, duší a duchem [1Tes 5, 23] a že jsou povolány zachránit svou duši. Musíte vědět, že dokážete udržet jednotu se Mnou, žijete-li neustále s touhou necítit tíhu práce, která vám byla svěřena, ale v radosti poznání mé přítomnosti ve vašich bratrech.

Ten, kdo Mě zná, Mě musí stále dávat poznat svým bratrům, protože by neměl hledat osobní spásu, ale toužit přivést co největší počet duší k poznání Pravdy.

Chci být milován skrze hledání Lásky…
Moji lidé nejsou odsouzeni být navěky ztracení…
Moji lidé nemohou najít spásu, pokud to není skrze mou Lásku…

Volám vás, abyste si zachránili duši, a vy toho nedosáhnete, nejste-li si vědomi svých povinností jako děti Boha, zejména nebudete-li si vědomi svých skutků a jednání.

Moji milovaní lidé, příroda je svázaná s Boží vůlí, jde však člověk v Boží vůli? Chci, aby si moji lidé sami odpověděli, zda mají žádat, aby byli voláni mou Láskou s přísností, aby se vrátili a byli opravdu mým lidem.

Příroda mění svůj přirozený běh, lidstvo je svědkem bezprostředně hrozící moci přírody mimo svůj normální rámec a dává se pocítit člověku s frekvencí, která není normální. Děti, ptejte se samy sebe: co je toho příčinou?

Budete-li se ptát tímto způsobem, pak poznáte, že něco ve vás není v pořádku: To něco v mém lidu je nedostatek Lásky ke Mně.

Stvoření se třese: Je ohromeno nedostatkem respektu, neúctou člověka, svatokrádežemi a bludařstvím, které neustále obíhají v lidstvu, a velká většina tomu tleská. Jaký je výsledek spojení se zlem?

Voda si přeje očistit zemi od tolika zla, od tolika krve, kterou člověk bez důvodu prolil. Přeje si očistit zemi od mrtvých těl, která byla zničena ve své nevinností a zbavena života.

Moji lidé, země se třese z bezprostřední hrozby naplnění proroctví mé Matky a mých, člověk přestává věřit, že Já předjímám utrpení lidstva, abyste se obrátili – ne ze strachu, ale z lásky, abyste si zachránili své duše.

Země praská a vulkány se stávají aktivní, volám vás, abyste se modlili za Střední Ameriku.

Volám mé děti z Kolumbie, aby napravily svůj život a držely se Pravdy mého Slova.

Volám mé děti, aby se modlily za Chile, aby utrpení se zmenšilo a nebylo důvodem, že se budou ode Mne odvracet, ale přibližovat se ke Mně.

Indonésie by měla být zahrnuta do vašich modliteb, utrpení leží před Itálií a Já vás naléhavě žádám o modlitby za tuto zemi.

Země se třese ze severu na jih a z východu na západ, Spojené státy trpí zevnitř.

Nebeská tělesa jsou v neustálém pohybu a ohrožují Zemi.

Volám vás, abyste se modlili za Argentinu, poznáte, že když vás volám, musíte odpovědět na mé volání.

Moji milovaní lidé:

Přijďte ke Mně, na začátku života, v jeho polovině i na jeho konci, přijďte ke Mně. Ale nečekejte na poslední okamžik, abyste se zachránili. Žijte ve Mně teď a najdete pravé štěstí.

Člověk musí použít své svědomí ke spáse a Pravdu, aby našel spojení duše se svým Stvořitelem.

Pojďte ke Mně, vy, kteří chcete jít a být tím, co člověk odmítá:
Být Láskou, mou Láskou.

Pojďte ke Mně, děti: Nadbytek a připoutání k tomu, co je hmotné a k rozkoším se zdá být krásné a přitažlivé, ale nedá vám věčnou spásu.

Zůstaňte ve Mně a tak s vírou přežijete cokoli, co vám přijde do cesty.

Žehnám každého, kdo opatruje toto volání s láskou a touhou po obrácení.

Má Láska vás vede k povědomí o naléhavosti věčné spásy.

Moji lidé, nebojte se, zůstávám s vámi.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět