632. Poselství Boha Otce ze dne 3. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POSILNĚTE SVOU DŮVĚRU


Řekl jsem vám, že zachráním všechny, za které se v tomto čase přimlouváte, a je to pravda. Pohleďte! Uvidíte mou obrovskou a mohutnou moc jak pracuje v životech těch, u nichž jste to již téměř vzdali.

Pozorujte, jaké mám potěšení v záchraně některých z těch, o nichž jste přemýšleli s nejmenší nadějí. Těch, za které jste se stále přimlouvali. Za ty, které jste svěřili Mně. Sledujte nyní, jak oprostím od drog, prostituce, zkaženosti některé z těch, kteří jsou vašemu srdci nejdražší.

Vždy odměním naprostou důvěru. Posilněte v těchto dnech svou důvěru ve Mne v modlitbě, mé děti. Toužím vám ukázat svou velkou moc v životech těch, které milujete. Toužím vyslyšet vaše modlitby, ale musíte posílit svou důvěru ve Mně.

Modlete se za všechny, které chcete, abych zachránil. Modlete se každý den. Modlete se s velkou vírou. Modlete se v mé autoritě. Modlete se bez přestání. Vím, jak je zachránit, protože Já jediný vím, proč nevěří.

Bůh Otec


2Pa 16, 7-9
7: V té době přišel k judskému králi Ásovi Chananí, vidoucí, a řekl mu: "Poněvadž jsi hledal oporu u krále aramejského a neopíráš se o Hospodina, svého Boha, vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky.
8: Což neměli Kúšijci a Lúbijci početné vojsko, obrovské množství vozů a jezdců? Když jsi však hledal oporu u Hospodina, dal ti je do rukou.
9: Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějška budeš muset válčit."

Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.

Iz 59, 16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
zpět