634. Poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POZNEJTE MĚ A POSLOUCHEJTE


Kdyby teď mé děti trávily více času poznáváním Mne, netrpěly by tolik v časech, které mají přijít.

Ti, kdo Mě znají, chápou mé svaté Slovo, vědí, jak budu reagovat [v každé situaci]. Vědí, jak se postarám [jak jsem se postaral o ty v mém Slovu, tak se postarám o vás]. Oni vědí, co očekávám [od každého člověka, a nezáleží na tom, v jakém čase žije].

Ti, kdo Mě znají a poslouchají Mě, ti, kdo Mě znají a prokazují milosrdenství ostatním, nebudou ponecháni [dlouho] v tom, co přichází. Budou se Mnou.

Poznejte Mě. Poznejte mé Slovo. Buďte poslušní mého Slova a vše bude dobré.

Ježíš


2Tes 1, 7-8
7: A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8 : aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.

Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Zj 3, 11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

Jr 9, 23-24
22: Toto praví Hospodin: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím.
23: Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.

Řím 12, 1-3
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
3: Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
zpět