636. Poselství Matky Spásy ze dne 25. listopadu 2018, na svátek Krista Krále.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PRACUJTE BEZ PŘESTÁNÍ, ABY SE VAŠI BRATŘI PROBUDILI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Miluji vás věčnou láskou.

Zůstáváte v mém srdci, kde vás uchovávám, abyste jednaly se schopností rozlišování a neodcházely od práce a jednání v Boží vůli.

Vítr přišel k lidstvu a kvůli nedbalosti člověka, jenž podlehl zlu, vítr moderních trendů vás zbavil důstojnosti být chrámy Ducha Svatého.

Kolik vás nezná mého Syna a aniž byste Ho poznali, odmítáte Ho, pliváte na Něho a předáváte Ho do hříšných rukou!
Kolik z těch, kdo říká, že znají mého Syna, Ho stále zrazují a předávají Ho sektářům a uctívačům ďábla!

Vidím, jak se zvyšuje počet duší, které se odchylují od cesty spásy a špiní se ve vodách neřestí všeho druhu. Již jsem vám oznámila skutečnost tohoto času, který bude předcházet přijetí satanských modernismů a připravovat cestu pro antikrista. Lidé nikdy netrpěli tolik, jak budou trpět v rukou antikrista.

Milované děti, je nejvyšší důležitostí, abyste se modlily za církev mého Syna: za každého z vás, za kněze, za duchovní, muže i ženy, aby si udrželi víru, když uvidíte své bratry a sestry, jak od víry odpadají, nebo spatříte-li některé z mých milovaných synů odpadnout, protože nezůstali věrnými přívrženci Božího Slova, které kázali.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, úpěnlivě proste Ducha Svatého, aby způsobil, že si vzpomenete na vše, co považujete za malé hříchy, abyste neselhaly úmyslným opomenutím těchto hříchů, nebo jejich pěstováním.

Ti, kdo chtějí zůstat stát jako věrné děti mého Syna, musí pracovat na rozšiřování Božího království uprostřed lidského pohrdání, které tato činnost zahrnuje.

Zlý postupuje obrovskými kroky a mé děti zůstávají mlčenlivé, slepé a ustrašené v čase, kdy zlo se šíří a lid mého Syna zachovává odsuzující mlčení.

Ďábel snadno oklame mé děti tím, že je bude udržovat v ošidné netečnosti, v každodenní modlitbě svatého růžence, aniž by nad ním meditovaly nebo jej prožívaly. Tímto způsobem vás přivede k domněnce, že jste dobří křesťané a bude vám vyrábět bohy na míru. Ne, mé děti, tak se nedostanete k Bohu, ani nenajdete spásu.

V tomto čase mé děti potřebují vyjít ven, aby se setkaly se svými bratry, aby se nebály přiblížit se k Bohu, ale měly strach ze ztráty věčné spásy, aby je ďábel neoklamal a nechal stát uprostřed pohodlí vlažnosti.

Lidé mého Syna zůstali němí…
Toto je čas, kdy by měli znovu nabýt svůj hlas a vyhlásit všem svým bratrům a sestrám, že čas časů nadešel.

Mé děti by se měly namáhat, měly by být aktivní a použít výhod technologie a všech možných prostředků, aby co největší počet bratrů a sester si bylo vědomo, že v každém člověku je nutná radikální změna. Toto není čas pro konformismus, ale ke vstupu do těsnějšího vztahu s mým Synem a být silní, pevní a rozhodní v práci pro Boží království, zřeknout se všeho, co je přivádí k pocitu nadřazenosti nad jinými, zřeknout se arogance a pýchy, zdroje všeho zla.

Milované děti, dopouštíte se vážných chyb tím, že nepřijímáte správné učení a že je podmiňujete osobními preferencemi.

Kolik jen mých dětí odpadá od víry a žije v ďábelském učení, a tak pomáhá podpoře růstu těch, kdo čekají na antikrista, aby se stali jeho žoldáky, znecitlivělí ďábelským vlastnictvím, jehož jsou předmětem! Trpím kvůli tomu, moje srdce krvácí pro tyto neposlušné děti, které se odevzdaly Satanovi a jsou připraveny mu sloužit, i když musí jednat proti těm, kdo jsou z jejich rodiny.

Mé děti, které nevěří všem projevům a znamením tohoto času, pokračují na své cestě, nedívají se ani vpravo, ani vlevo, ani dopředu, nebo dozadu, ale žijí ve svém pohodlí hříchu a zapomnění na Boha, v naprosté lhostejnosti. Jdou dál vstřebáni novinkami zla, na nichž lpějí, v následování proudu toho, co je světské a hříšné.

Děti, modlete se za Itálii, trpí před očima světa, zápach hříchů člověka se šíří po celé zemi.

Vyzývám vás, abyste se modlili za Nigérii, doprovázejte své bratry svými modlitbami.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, toto není čas, abyste se stavěly proti sobě, ale je to čas, abyste si vzájemně pomáhaly ve společenství svatých. Buďte bratrské a vědomé potřeby lidu mého Syna nespokojit se s pasivní vírou, ale nechat každého člověka se rozhodnout, aby přinesl více duší mému Synu.

Zůstaňte pozorné, čas se stále více zdůrazňuje a s ním přichází utrpení mých dětí skrze přírodu a samotného člověka, který s velkým siláctvím předvádí moc zbraní, které vlastní a hrozí, že je použije.

Milovaní, všichni musíte zůstat ve svém osobním útočišti, který najdete v mém Neposkvrněném Srdci, a neopouštějte je. Současně ti, kdo to chtějí učinit a pro něž je to možné bez rozvrácení rodin, vytvořte zřízení malých útočišť, kde Slovo, vyjádřené v Písmu svatém, se stane pravidlem pro život a kde Tělo a Krev bude světlem a oporou pro všechny, aby žili v bratrství jako bratři, a takto sjednoceni se budou společně ochraňovat a navzájem si pomáhat tím, že budou žít v komunitě.

Ať to není důvod k nejistotě pro ty, kdo se nebudou podílet na žádném útočišti. Rodiny se mohou připravit, aby čelily obtížným chvílím, a tak pracovat na vytvoření rodinného útulku. Děti, když ve vašem srdci vyvstane úmysl, zbytek vám bude přidán.

Zasvěťte domovy Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mému Neposkvrněnému Srdci.

Vy, kteří jste poslušní Božího Slova, pracujte bez přestání, aby se vaši bratři probudili a uviděli temnotu, do které se člověk ponořil, když opustil mého Syna.

Nebojte se, já zůstávám s vámi, apoštolové konce časů. Žehnám vám.

Matka Maria
zpět