637. Poselství Boha Otce ze dne 7. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MŮJ SYSTÉM


Moji lidé, přichází čas, kdy ti, kdo patří Zlému, se budou snažit vás odstřihnout od všeho, co potřebujete. Zlý usiluje odstranit vše, co je ode Mne z tohoto světa, v němž žijete, a již začal.

Připravte se být odříznuti od všeho, na čem závisíte, od všeho, na čem vám záleží a všeho, co potřebujete k přežití, neboť to je jeho ďábelský plán. Všichni, kdo mu patří, mu pomohou splnit tento plán a vy jasně uvidíte, kdo jsou.

Řekl jsem vám v mém Slovu, že v těchto časech ti, kdo nepřijmou značku na svou ruku, nebo na čelo, nebudou moci kupovat, nebo prodávat. Ti, bez své značky, nebudou moci pracovat nebo jíst, budou-li záviset na svém systému. Nyní připravuji mé lidi žít podle jiného systému – mého systému.

Mé děti nemohou být odstřiženy od mého systému, protože nepřítel nad ním nemá žádnou moc. Nepřítel Mě nemůže zastavit, abych se nepostaral o mé vlastní.

Připravte se naučit novým cestám jak žít, mé děti, protože nyní je čas na přípravu pro ty, kdo budou v těchto časech žít tímto způsobem.

Hledejte mou tvář a nacházejte se v mém Slovu. Nechejte mé Slovo přebývat ve vás, abyste se mohli naučit mému systému. Jen ti, kdo se podvolí a ve všem Mě budou neustále dávat na první místo, mohou jít touto cestou. Jen ti, kdo uposlechnou vše, co řeknu, aby dělali, mohou jít touto cestou.

Bůh Otec


Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Zj 13, 11-18
11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Lk 12, 16-31
16: Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17: Uvažoval o tom a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?
18: Pak si řekl: Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“
22: Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv.
24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!
25: Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
26: Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?
27: Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
28: Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!
29: A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
30: Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31: Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.
zpět