639. Poselství Boha Otce ze dne 12. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MÉ HLADOVĚJÍCÍ OVCE


Mé srdce se trápí kvůli mým hladovějícím ovcím. Svět pronikl do mé církve a v mém Domě už není jídlo. Moji pastýři si vyšli ven si hrát, starají se víc o to, aby byli viděni při té či jiné události, nebo na konferenci než kázat mé Slovo. Nebudu pokládat za nevinné ty, kdo dovolí, aby mé ovce strádaly, protože jdou ven si hrát a libují si v cizoložství a samolibosti.

Do každého života přichází doba, kdy už není víc pozemského času. Mnoho z těchto falešných pastýřů si myslí, že jsou nad mými soudy, ale mýlí se, protože je zcela jistě budu soudit proto, že odmítli živit mé ovce. Mé ovce umírají hladem a nikdo z mého Domu se o ně nestará.

A Já se vrátím brzy. Dejte si pozor.

Bůh Otec


Ez 34, 1-10
1: I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
2: „Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?
3: Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete.
4: Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově.
5: Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře; staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny.
6: Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral.
7: Slyšte tedy, pastýři, slovo Hospodinovo:
8: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají; pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou.
9: Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo!
10: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu, nebudou jim potravou.“
zpět