641. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KDE JSOU MÉ DĚTI? KDE JE MŮJ LID?


Náš milovaný Pán Ježíš Kristus mi říká:

Moji milovaní:

Pohleďte, jak lidé popírají pravdu těchto mých volání s cílem dát masku dobra příznivému přijetí, které udělují moderním trendům, kvůli pochybením některých mých posvěcených, jimiž jsem zrazován spolu s mým lidem!

Potom, co tato slova byla pronesena, vidím:

Ve svém božství a nádheře, v jednotě s naší Blahoslavenou Matkou, se náš Pán objeví se svým žezlem, na kterém rozeznávám kouli reprezentující Zemi, z níž vystupují dva prstence, a z nich silný hřeb, který náš Pán drží pevně ve své ruce. Nepředstavitelná krása našeho Pána, který se svou přirozenou Láskou se na mne dívá svýma magnetickýma, medově zbarvenýma očima. Naše Matka, neporovnatelné krásy, stojí po boku svého Syna a s velkou vážností Mu naslouchá.

Náš Pán pokračuje a říká mi:

Moje milovaná, pohleď, jak jsem zrazován některými z těch, kdo slíbili Mě milovat nade všechno a kteří Mě v tomto okamžiku odmítají a přijímají rozkoš, kterou jim nabízí ďábel.

Tím, že se proměnili v nepřítele mé Lásky, bojují proti tomu, co je Boží a zatemňují je tvrzením, že Mi slouží, aby zmátli můj lid. Omámení vůlí ďábla, přijímají ji a popírají vůli moji. Pýcha vládne v těch, kdo na Mne zapomněli – jdou ve velké nevědomosti, ale zápasí s mou Pravdou ďábelskými argumenty, aby ukázali "pozemskou moc", která je vede do zatracení.

Démoni udeřili na lidstvo, aby do něj naroubovali chtivost po tom, co je moje, a otrávili vás. Myslíte si, že znáte všechno, zapomínajíce, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14], a že přede Mnou musíte mlčet.

Má dcero, kolik mých vlastních padá do zla z touhy mít všechno a navzájem se pomlouvat, ve svém hledání moci nad svými bratry a sestrami.

Neuctívají Mě, naopak, vysmívají se Mi, nevidí jasně stav této dekadentní generace, ani Světlo Pravdy. Proto se nebojí Mě urážet, zapírat Mě, přehlížet, znesvěcovat Mě a zatím válka člověka proti člověku přichází tak blízko, že budou zaskočeni…

"Jako bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna Člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se to stalo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, ale v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny – právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn Člověka" [Lk 17, 26-30].

Pronásledování mé církve bude narůstat. Nemáte v tom všeobecné zkušenosti, i když se ten den blíží, kdy ti, kdo emigrovali do ostatních zemí z celého světa, se zmocní hlavního sídla mé církve a později se budou muset odstěhovat do jiné země – ne dříve, než mučedníci tohoto času omyjí zemi svou krví, zejména v Římě.

Kde jsou mé děti? Kde je můj lid?
Kde jsou všichni, kdo chtějí věrně plnit Boží Zákon, ti, kdo vpravdě chtějí růst v mé Lásce?
Mé vlastní vidím žít bez lásky, vzájemně proti sobě bojovat, stále jedni na druhé útočit.

Kde jsou moji věrní, když nenacházím pokoj mezi lidmi? Lžou jedni druhým, navzájem se zrazují a jako dravci trhají jeden druhého na kusy. To vidím v mém lidu: neklid, neúctu, netoleranci a především aroganci, která vede mé děti do propasti.

Domovy nejsou mírumilovné, ale místo toho byly změněny na noclehárny, kde cizí lidé spolu tráví noc. Málo je domovů, kde panuje pravda lásky a úcta. Rodiče nemají autoritu u dětí. Rodiče, a překvapující počet z nich, udržují dvojí život, falešně tráví život klamným zdáním. Já, který je vidím a znám, se třesu před falešností, které člověk podlehl.

Lidské touhy těla přesahují smysl nápravy. Lidé si nejsou vědomi, jak nebezpečné je ztratit duši, když se podrobují nezřízeným touhám těla. Vidím muže, žijící s několika ženami, jak uspokojují ohavné pudy přede Mnou. Vidím muže s muži a ženy s ženami. Tento způsob života, odporný mým očím, bude redukován novou nemocí, která se tiše šíří a na kterou nebude žádný lék, jen samota, aby neinfikovali okolí.

Lidstvo ukazuje solidaritu v páchání hříchu, solidaritu v urážení Mne, solidaritu v opíjení se v osidlech ďábla, který mazaně připravuje veřejné vystoupení antikrista.

Na mé věrné čeká teror, proto jsem vás volal, abyste žili ve stálém růstu, volal jsem vás, abyste posílili svou víru a čekali na pomoc z mého Domu: na mého anděla pokoje.

Běda těm, kdo Mě dali stranou, aby následovali lidi, kteří se mýlí, lidi, kteří si myslí, že Mě znají, přesto Mě neznají do hloubky, protože jsou podmíněni vedením v mé církvi!

Tak málo je těch, kdo Mi slouží bez sobeckých zájmů, kdo Mě milují bez sobeckých zájmů, těch, kdo se zbavili svých zájmů, aby plnili mou vůli!…

Proto svolávám můj lid ze všech národů, ty, kdo Mě milují nade všechno, ty, kdo Mi důvěřují, kdo Mi otevírají srdce, aby si nedovolili být znečištěni temnotou zla. A proto volám na svou Matku: "Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu".

Kolik jen mých dětí Mě přijímá nevhodně! V jejich ústech jsem spleten se žvýkačkou a pak vyhozen na zem, bez jakékoli všímavosti.

Zvrácená generace!…

Přijímejte Mě řádně připraveni, abyste nepodlehli, ale především, nenechávejte Mě trpět bolestí potom, co Mě přijmete, pokud nejste ochotni žít, aniž byste Mě uráželi. Mé Tělo a má Krev jsou přítomné nejen během přijímání, ale v každém z vás žiji po dlouhou dobu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, zemi rozepří a pohrom, vyvolaných člověkem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou stále trpět přírodou i zevnitř.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, překvapí svět.

Modlete se za Guatemalu, hněv jejích vulkánů ji bude soužit.

MODLETE SE JEDEN ZA DRUHÉHO, MODLETE SE A STAREJTE SE JEDEN O DRUHÉHO.

ZACHRAŇTE SVOU DUŠI – A VÍTE, CO JE DUŠE?

Žehnám vám z mého Nejsvětějšího Srdce.

Váš Ježíš
zpět