645. Poselství Matky Spásy ze dne 17. prosince 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


V TĚCHTO DNECH: 22., 23. A 24. PROSINCE, CHCI, ABYSTE VEŠLI DO TAJEMSTVÍ BOŽÍ LÁSKYBratři:

V této druhé polovině Adventu, v němž jsme vyzváni účastnit se s radostí na narození našeho Spasitele, naše Nejsvětější Matka nás překvapuje, a jako vzduch, který se rozpíná, aniž bychom jej mohli zadržet, tak naše Matka mluví k nám a přímo se dotýká našich srdcí.

A v našich srdcích k nám mluví blíže ke každému z nás a osobně nás prosí, abychom vstoupili do nekonečné lásky Božího dítěte, Ježíše, který svým pohledem už předem nabízí spásu duše.

Ještě jednou nám naše Matka vychází vstříc, aby nás zcitlivěla a sbratřila, abychom se stali vědomými teologických ctností víry (22. prosince), naděje (23. prosince) a dobročinnosti (24. prosince), a jemně nás vedla ve stopách svého Božího Syna.

Luz de Maria


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Jak se blížíme k oslavám narození mého Syna, chci, aby se mé děti sjednotily do jednoho srdce s jednotným úmyslem, a proto s větší duchovní silou.

V tomto čase je jednota Božího lidu nezbytná: znalost je nutná – znalost sebe s vaším trápením, a současně je nutná znalost Božího Slova, abyste nebyli zmateni.

Potřebujete dát stranou výmluvy, s nimiž přicházíte před mého Syna, abyste se necítily viny kvůli nedbalosti v odpoutání se ode všeho, co je světské.

Milované děti, cesta je dlouhá v tomto téměř nekonečném čase…

Jako Matka vím, že víra každého z vás roste skrze kvas lásky k mému Synu, uprostřed čekání, které se blíží svému konci.

Otcův Dům vidí, jak jeho děti nevšímavě pokračují, proto v této Boží nekonečnosti se podílíte na eucharistické potravě, aby každé z vás vstoupilo do souznění s nekonečnou pravdou Boží Lásky, a v ní jste byly schopny vstoupit nejen do nekonečného čekání, ale jen čekat na Pravdu.

Jako lidské bytosti, čekáte trpělivě a jindy netrpělivě naplnění toho, co můj Syn a já jsme vám oznámili. Otázky se množí, zvědavost se u některých stává špatným rádcem, hledání něčeho navíc vás přivádí na špatné cesty, a přesto vše, co potřebujete, je uvnitř každého z vás.

Srdce musí vědět jak milovat čekání ve víře a víru v čekání. Proto, aby vás čekání nepřivedlo k beznaději, musíte být apoštoly, kteří stále pracují, aniž by se zastavili v přinášení dobra svému bližnímu. Lidskému stvoření chybí tolik lásky, že už ji nepoznává… Být vděčným je věcí minulosti, na kterou člověk zapomněl. Ctižádost se zmocnila mysli, citu, tužeb, usilování, hodnot, a člověk usnul ve své vnitřní prázdnotě.

Proto vás vyzývám, děti mého srdce, abyste spolu s námi, v této stáji, svatostánku lásky, vstoupily do pohledu mého malého chlapce a dovolily být si dojaty tím, kdo přišel se narodit, a i když ještě nemluví, je bez mluvení věčným Slovem.

Proto, když vstoupíte do stáje, kde se můj Syn narodil, vstoupíte do pokory toho, kdo ví a zná, ale není arogantní, ani nepřijímá pochlebování, protože ví, že lidská duše se nadýmá a že pro člověka je snadné vyjít z pokory do pýchy.

Ve stáji všechno na sebe bere duchovní význam: každý kousek dřeva, každé stéblo slámy, každý kámen, každý vnikající paprsek světla, každá rostlina rostoucí uprostřed kamení, všechno překračuje svůj význam přítomným okamžikem, v němž je můj Syn mnou krmen, aby byl v budoucnosti chlebem přicházejícím z nebe, radostí andělů a potravou pro duše.

Můj chlapec vypadá tak křehce, že se Josef bojí Ho vzít do náruče, a v ubíhajících letech bude to Josef, kdo Ho naučí pracovat se dřevem, které se později stane Svatým dřevem, na němž se odevzdá celému lidstvu.

Ten, kdo v onom čase je zbožňován, bude v tomto čase opovrhován.

Je narozen v anonymitě a umírá přede všemi, kdo Ho odsuzují pro spásu lidského pokolení.

Stáj je tajemství pokory a velikosti: Z Krále sluha a ze sluhy Král, na věky věků.

Milované děti mého neposkvrněného Srdce:

V těchto dnech: 22., 23. a 24. prosince chci, abyste vešli do tajemství Boží Lásky, která sjednocuje všechny lidi a v jednom srdci v těchto dnech, ve 3 hodiny odpoledne v každé zemi, nabídli 15 minut ticha, v němž budete přemítat o své práci a jednání.

Pak, 22. prosince:

Půjdete vyhledat hladovou osobu nebo hladové lidi a nabídnete jim fyzickou potravu spolu s napsanou větou: Ježíš přichází se narodit a miluje vás.

23. prosince:

Po chvíli ticha a dívajíce se na sebe ve světle Pravdy, ve jménu mého Syna, půjdete vyhledat někoho, kdo je zbaven svobody a přinesete mu jídlo navíc, spolu s touto napsanou větou: Ježíš se narodí a bude tě potřebovat.

24. prosince:

Po chvíli ticha a zkoumáním se bez pásky na oči nebo masky: – Musíte-li poprosit nějakého bratra o odpuštění, udělejte to ze srdce. Jinak to nedělejte.

Pocítili jste závist vůči nějakému bratru, když jste odmítli bratra, a jste pro to připraveni, jděte a hledejte tohoto bratra a řekněte mu, že ho milujete. Pak jděte a najděte nevinné, kteří jsou zbaveni všeho, a nabídněte jim plášť, který byl mému Synu odepřen. Dejte plášť, pokrývku nebo jídlo dítěti, nebo dětem, a řekněte jim, že můj Syn Ježíš a tato Matka je milují a dejte jim polibek, ten, který pastýři dali mému Synu, abyste napravili zradu, s kterou lidstvo urazilo mého Syna.

Pro tuto třídenní slavnost vás žádám, abyste se duchovně připravily a byly smířeny s Domem mého Otce. Přijetím eucharistie, ti, kdo můžou a chtějí tak učinit před Nejsvětější Trojicí, učiňte pevný závazek usilovat se vší svou silou, mocí a smysly o změnu a být znovuzrozeni jako noví lidé nyní a navždy.

Ve 12 hodin v každé zemi, s upřímnou pokorou, ať každý mluví k mému božskému dítěti před stájí, nebo kdekoli jsou, a oddají se Mu jako poslušné děti a jeho věrní služebníci.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ať tyto Vánoce nejsou jen dalšími uprostřed vašich povinností a zapomnění na mého Syna.

Zbožňované dítě, Ježíši, který mlčíš ve stáji,
a díváš se s Boží Láskou na ty, kdo tě přicházejí uctívat.
Přicházím Tě naléhavě prosit, aby má paměť neskryla mé omyly,
aby má mysl nebyla nádobou zla, ale světlem, které vyhání temnotu.
Já nechci zářit, ale chci, abys Ty zářil svou Láskou v mém životě a v celém lidstvu.
Amen.

Chovám vás ve svém lůnu jako Matka lidstva. Z Božího rozhodnutí vám dávám svou ruku, aby vás podpírala.

Miluji vás…

Matka Maria
zpět