646. Poselství Matky Spásy ze dne 6. prosince 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PŘICHÁZEJÍ ZMĚNY, KTERÉ ZMATOU MÉ DĚTI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte mé Neposkvrněné Srdce, které nakonec zvítězí!

Má mateřská láska vás vítá všechny, bez rozdílu: Já jsem Matka lidstva.

Všechny vás držím za ruku, vás, které chtějí, abych je přivedla k mému Synu. Jako svého prvního stoupence, mě můj Syn jmenoval Královnou a Matkou posledních časů a následovně vyzval, abych vedla apoštoly posledních časů.

Jako apoštolové, musíte pracovat bez oddechu, vědouce, že Zlý neodpočívá a vrhá se na duše, aby zvětšil svou kořist. Musíte umět rozpoznat znamení tohoto času, kdy vidíte, jak má odhalení se naplňují v každém aspektu lidského života.

Zrychlete svůj krok, moji milovaní, protože kvůli dehumanizaci vstupuje svět do sociálního chaosu, jenž postupuje jako mor a národy jsou zneklidněny, protože se nedá zastavit, naopak, pálí jako oheň.

Apoštolové posledního času nejsou vybraná skupina, ale lidské bytosti, které se obrátily a zavázaly se žít v trojičné vůli, jsouce znovu hlasem, jenž se pozvedá, aby probudil své bratry dřív, než padnou jako kořist do sítě Zlého.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země je vyčerpaná, a přesto člověk si toho není vědom, ale stále se dívá z velké dálky, jak se podnebí rychle mění, aniž by pomyslel na nepředvídatelné přírodní jevy, které stále překvapují lidstvo a zvyšují svůj dopad v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly.

Síla hurikánů se zvětšila a jejich neobvyklý postup překvapil celé národy, tání zrychlilo utrpení těch, kdo žijí v pobřežních oblastech a správci těchto států, kteří vědí co se na Zemi děje, by měli přijmout opatření pro svůj lid.

Jak mnozí nazývají tato odhalení apokalyptická! Nazývají je tak, protože nevědí, v kterém čase lidstvo žije – jinak by je nazývali odhalením o tomto čase.

Nejsvětější Trojice chtěla během věků nechat skrze tato odhalení vytvořit vědomí, že lidstvo se musí zachránit, nikoli ze strachu, ale znalostí předcházení budoucích pohrom. Toto vědomí nebylo pro lidstvo možné pochopit a v tomto čase tato generace zakouší výsledek neposlušnosti a vzpoury proti Bohu. Nyní se potřebujete věnovat nejen bratrskému sdílení pole, kde můj Syn rozptýlil každé sémě, ale musíte zůstat pozorní, aby semena vyklíčila a tímto způsobem oznámit jako bratři, že obrácení se musí stát teď!

Mé děti nebyly poslušné, přijaly Satana jako Boha, předaly mu některé kostely, aby ho mohl člověk zbožňovat, radovaly se ze znesvěcení Božího Domu, kde se lidé shromažďují, nebo se shromažďovali [Ef 1, 22-23]. Církev je charakterem univerzální, je vytvořena z těch, kdo trvají na své víře v mého Syna pro svou spásu.

Nejsvětější Srdce mého Syna krvácí kvůli toleranci některých mých posvěcených služebníků, kteří dovolují církvím být středisky prostopášné muziky se svatokrádežnou a světskou podívanou. Kde jsou moji oblíbení synové…?

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk podléhá kvůli nedostatku spirituality, protože nežije evangeliem a je stvořením, které opustilo Boží Lásku.

Milované děti, bezbožnost se šíří, pronásledování mých oblíbených synů roste, církev mého Syna je zbavena některých svých kostelů, ale přesto neztrácejte odvahu, buďte stále pevné ve víře, se zkouškami přijde útěcha shora. Anděl pokoje přijde dodat odvahu těm, které ji ztratily, k deprimovaným, unaveným, k těm které se chtějí obrátit.

Lidstvo bude stále trpět skrze přírodu, slunce v jedné ze svých solární bouří udeří na komunikace a lidské zoufalství bude nezměrné.

Přicházejí změny, které zmatou mé děti, ty, které chtějí žít podle Přikázání. Neochabujte, děti, buďte silné, rozlišujte ve světle Ducha Svatého, neodvracejte se od mého Syna, hledejte Ho v Eucharistii náležitě připravené a s pevným úmyslem nápravy. Neodvracejte se od mého Syna: Je přítomen v každém člověku a přeje si být uctíván v každé osobě.

Apoštolové konce času, posilujte jeden druhého, milujte s Boží láskou a odpouštějte s opravdovou láskou, tou stejnou láskou, kterou můj Syn dává vám.

Nechejte lidstvo přemýšlet o Lásce mého Syna, o jeho odpuštění, jeho oběti, laskavosti, dobroty, o jeho očekávání.

Na modlitby za Spojené státy by se nemělo nechat čekat.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude očištěno.

Člověk odmítá Boha a bez Boha se odevzdal nízkosti Zlého.

Modlete se za mé děti z Francie.

Modlete se, země se třese s velkou silou a člověk trpí, voda vstupuje na zem a v jiných oblastech slunce ničí lidi a vyvolává strach.

Nevzdalujte se od mého Syna, sjednoťte se a starejte se vzájemně o sebe, dodávejte si vzájemně odvahu, pomáhejte jeden druhému. Přijďte k této Matce, buďte jednotní, nerozdělujte se, abyste si mohli navzájem dodávat sílu.

Buďte věrnými uskutečňovateli trojičné vůle, modlete se srdcem.

Nebojte se, jsem s vámi.

Můj Syn zůstává pozorný k svému lidu, nezapomeňte, děti, že Advent je čas přípravy, lásky a jednoty.

Mé mateřské požehnání spočívá na každém z vás, je balzám, abyste mohli čelit každodennímu životu a být připraveni žít v mém Synu, když se vám objeví ve vašich životech.

Vzdávejte díky za to, co můžete nabídnout k záchraně duší. Miluji vás.

Matka Maria
zpět