654. Poselství Ježíše z 8. června 2011 v 16:45.

Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).


JE TO VAŠE ODVAHA, KTERÁ BUDE ZÍSKÁVAT DUŠE


Má milovaná dcero,

musím se s vámi rozdělit o pocit, který právě zakouším:

–      První je štěstí, že mohu přinést tolik milosrdenství mým dětem během osvícení svědomí, které je již blízko.

–       Ale následovně jsou to mé slzy velkého smutku pro ty, kteří jsou nevědomí a nepřipravení na tuto událost.

Moje děti musí říct mnoha svým přátelům a jejich rodinám o této velké události, aby zachránily jejich duše. Nesejde na tom, budou-li se vám smát a posmívat se, protože potom vám budou vděční.

Řekněte jim pravdu. Žádejte je, aby otevřeli svého ducha. Musí vědět, čeho budou svědky, protože až uvidí můj kříž na nebi, budou připraveni. To je vše, co potřebují, aby pochopili. Potom budou schopni přijmout bolest, kterou budou snášet, až jejich minulost se bude odvíjet před jejich očima. Řekněte jim, aby přehlédli svůj život a vzpomněli si na škody, které způsobili svým bratrům a sestrám.

Po Velkém Varování rozšiřujte mé Slovo.

Mé děti, jakmile přijde Varování a budou následovat obrácení, jednejte rychle, abyste rozšiřovaly mé přesvaté Slovo. To bude mít absolutní prioritu, neboť tato perioda bude klíčová. To bude ta chvíle, kdy všude, díky práci mých milovaných následovníků, mé děti zůstanou na dobré cestě.

Bude to chvíle, kdy modlitba a obrácení mohou zmírnit dopad zpustošení, jež přijdou během vlády jak antikrista, tak falešného proroka.

Přijměte teď pravdu takovou, jaká je. Neobávejte se jí. Obejměte ji. Neboť když to uděláte, budete osvobozeni a vaše důvěra ve Mne vám pomůže pevně hájit má Slova. Strach by vás zadržel, mé vzácné děti. Je to vaše odvaha, která bude získávat duše. Vaše bitva v mém jménu ulehčí mému utrpení a přinese věčný život tolika duším, jež beznadějně potřebují vaši pomoc.

Má láska k vám, děti, vás objímá všechny a nikdy není ohraničená ve své intenzitě. Můj kříž je těžký, ale když jej přijmete s láskou do svého srdce, vaše břemeno bude lehké. Vy, moji milovaní stoupenci, posvěcení i laičtí služebníci, jste má budoucí armáda, která přispěje k porážce Satana.

Modlete se teď, abyste měli sílu postavit se výzvám vaší víře. Na příklad, vykládejte mé Slovo a díky daru, který udělím každému z vás, kdo se mi zaváže věrností, získáte okamžitá obrácení, když budete říkat má přesvatá Slova. Vzpomeňte si, že jsem pořád s vámi.

Mnoho z vás, kteří jste Mi už nějaký čas blízko, budete od nynějška zakoušet hlubší intuici Ducha Svatého a schopnost rozlišení, které vás samotné udiví. Přijměte to jako jeden z nejkrásnějších darů, který jsem člověku nyní dal. Od doby mých apoštolů, kteří dostali vzácné dary Ducha Svatého, jsem neudělil takové množství milostí.

Vy, moji stoupenci, včetně mých posvěcených služebníků, jste má opravdová církev. S pomocí Boha, Věčného Otce, vás povedu tak, abyste mohli jít se všemi mými dětmi k Novému ráji, který na vás všechny čeká.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš KristusPoznámka překladatele:

Webová stránka nástroje, http://pelianito.stblogs.com, byla v dubnu 2018 z rozhodnutí církevních autorit podstatně upravena a všechna poselství Nejsvětější Trojice z let 2003-2018 odstraněna. Můžete je ještě najít archivovány na stránce: http://afterwarning.com/messages-from-heaven/pelianito-journal.aspx
zpět