655. Poselství Boha Otce ze dne 26. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


TĚŽKÁ DOBA


Shledali jste, že jdete těžkou dobou. Obklopují vás obtížné okolnosti a nejste si jistí, kterou cestou jít. Pojďte ke Mně.

Když vztahy zhořknou, povedu vás k lepším. Jestli přátelé k vám obrátili záda, mohu vás vést k novým.

Vstupujete do nového období a Já často vedu své děti tak, že je zbavím toho, co potřebují, aby zůstali tam, kde jsou. Mnohé se jinak nepřestěhují.

Bůh Otec


Col 3, 15: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční.

Iz 41,10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Fil 4, 6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

1 Kr 17, 1-9 1: Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: "Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo."
2: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
3: "Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou."
5: Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu.
6: A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.
7: Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště.
8: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
9: "Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou."
zpět