657. Poselství Boha Otce ze dne 28. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SLIBY


Některé z mých dětí rezignovaly na mé sliby. Usoudily, že sliby nemusí být pravdivé, protože neviděly, že by se uskutečnily.

Mé děti, Já splním vše, co jsem vám řekl, ve vhodnou dobu.

Dám svým dětem pokoj a naplním vaše košíky na chleba a vaše zásobárny. Způsobím, že ti, kolem vás, vám dají [co potřebujete] a požehnám vám způsoby, které jste si nikdy nepředstavily. Já vždy odměním ty, kteří Mě poslouchají.

Vykonám i ten poslední slib, který jsem vám dal pro váš život, jestli Mne poslechnete.

Bůh Otec


Mt 24, 34-35
34: Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
35: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Nu 23, 19: Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

Dt 28, 2-8
2: A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4: Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu.
5: Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6: Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7: Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8: Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
zpět