658. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


JÁ NEDÁVÁM PŘEDNOST NIKOMU


Moje drahé milované děti, vykoupení mého srdce.

Čas plyne, ale tyto okamžiky zůstávají. Radujte se a plesejte, neboť si své svaté skutky vezmete do věčného domova. Ve vašem srdci budu navěky věků zářit jako slunce na nebi, neboť každé svaté přijímání si přinesete s sebou. Já budu vaším pokladem. Vaše svatá přijímání zůstanou navěky pramenem vaší radosti. Navěky věků Mi budete vzdávat dík, že jsem zůstal tady mezi vámi v nejsvětější oltářní svátosti. Ale zejména proto, že jste dostali tu velkou milost, že můžete být členy Mnou založené církve. Můj Otec, který vás přitáhl ke Mně, od věků určil, co nyní prožíváte a konáte.

Moje drahá dceruško, tebe jsem si odevždy vyvolil k tomu, abys byla jen moje a sloužila Mi se sjednoceným srdcem a zbožňovala Mě. Dal jsem ti citlivé srdce a mysl, abys pocítila má slova a zprostředkovala je světu, aby skrze tebe zachraňovala duše.

Má slova a má poselství jsou pro lidi jako déšť, který padá z nebe a zúrodňuje půdu. Má poselství oplodňují velmi mnoho duší, když semena, která rozsévám, v nich vyklíčí a přinesou hojnou úrodu. Je mou vůlí, aby každý, kdo slyší mé Slovo, je obrátil v činy a nechť je oznamuje jako část všeobecného královského kněžství, jemuž patří každý pokřtěný člověk.

Moje drahé děti, modlete se, aby stále víc lidí otevřelo svou duši mému učení, aby Světlo, které vyzařuje mé Slovo, osvítilo jejich mysl, srdce a duši, a jako déšť zúrodnilo jejich život, aby přinesli mnohonásobnou úrodu k větší slávě mého Otce a ve prospěch duší.

Moje drahé děti, Já nedávám přednost nikomu. Přede Mnou platí jen to, zda plníte hlavní příkaz, Zákony mého Otce, a jestli uskutečňujete můj věčný svatý plán vztahující se k vám, který jsem zapsal do duše každého člověka, aby poznal, kde je jeho místo. Vy všichni budete šťastní jen tehdy, a do vašeho srdce zapustí kořeny můj pokoj jen tehdy, když jste nalezli a zaujali místo, které jsem vám od věků určil na této zemi.

Tím rozumím, že vám dám poznat, jaké poslání jsem určil každému jednotlivému člověku, ať je to církevní nebo světské povolání, neboť jen on sám ví, jak je naplnit, jak dosáhnout výsledků a dojít do cíle. Každá jiná cesta je jen marným namáháním, trápením, které nikam nevede. Dotyčný z ní bude nešťastný a zraněný. Bude hledat radost, ale na špatném místě, protože neposlechl má vnuknutí, proto se Mi vyhýbá, jelikož v hloubi duše ví, že by musel změnit svůj život, aby plnil mou vůli. Protože se drží svých hříšných zvyků, hledá své štěstí v hříchu, kde je nikdy nenajde.

Vy, moje maličké děti, zůstaňte tam, kam jsem vás postavil. Služte Mi v bližním tam, kam jsem vás zavolal. Vaši duši pronikne veselí jako světlo, váš život získá smysl a cíl. Já budu vaším štěstím už tady na zemi a navěky věků. Já, živý Bůh, Druhá božská osoba, jenž jsem vás vykoupil, zavolal a vedu vás za ruku a provázím vás po úzké cestě spásy a přijmu vás do království mého Otce.

Přijměte mé posilňující požehnání, které vám dávám s překypující, nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Petr 4, 11: Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že to přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha. Tak se všecko musí obracet k Boží oslavě skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a vláda na věčné věky. Amen. (Překlad z maďarského NZ).
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět