659. Poselství Boha Otce ze dne 31. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


DÁVEJTE SI POZOR


Dávejte si pozor, mé děti, neboť nepřítel se vás v tomto čase pokusí prosít jako pšenici. Použije nejistotu ve vašem světě a ekonomické změny, použije staré hříchy z vaší minulosti, aby vás pokoušel. Vždy pracuje tak, aby odvedl vaši pozornost – pryč od mého Slova, od modlitby, ode Mne. Musíte být stále pozorné, aby nedosáhl úspěchu.

Nepřítel se pokouší nechat vás padnout, neboť ví, že mé načasování je stanoveno a že čas se krátí, aby se věci daly do pořádku. Už není víc času k hraní, brzy už nebude žádný čas, neboť konec se rychle blíží.

Volal jsem vás, abyste udělaly včas a v pořádku to, co musí být uděláno, jinak vaše úkoly a požehnání pro ně přejdou na jiné, kteří jsou ochotní Mě poslouchat. Nepřítel chce, abyste nedokončily to, k čemu jsem vás povolal. Chce, abyste strávily svůj čas sobecky a pošetile.

Touží, abyste jej celý promarnily v marnivostech a neměly nic pro mé království. On uspěje, když přivede mnohé do zbytečných potěšení těla, až bude pro ně příliš pozdě se kát, až bude příliš pozdě hromadit si poklady v nebi. Mé děti, ať nejste započítány mezi ty, kdo tak nerozumně promrhaly to, co jim bylo dáno, neboť se Mi z toho budete zodpovídat.

Položil jsem do vašich rukou silný meč a budete s ním za Mě bojovat. Použijte jej. Ohánějte se jím vší svou mocí a nebojte se jej, protože vám nemůže vůbec ublížit, ale bude zkoušet vaši víru ve Mne. Poznejte, v co věříte a proč Mi důvěřujete, a pusťte se do toho.

Bůh Otec

Poznámka: Způsob, jakým bojujeme pro Pána, dokud jsme ještě na zemi, je ten, že bojujeme proti hříchu. Bojujeme proti zlu ve světě, které vidíme kolem nás a bojujeme proti hříchu, který vidíme v sobě samých. Když jdeme v čistotě a svatosti, velebíme Ho. Odložíme-li naše vlastní touhy a naše nízké životy, abychom odpověděli na jeho volání a dělali jeho práci, oslavujeme Ho. To přináší velkou odměnu jak na zemi, tak i v nebi.


1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako‚ lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

Jak 4, 7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Žid 4, 12: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
zpět