660. Poselství Boha Otce ze dne 1. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POMAZÁNÍ


Přeji si, abyste šli v mém pomazání, ale tak mnoho mých dětí nejsou ochotné snášet nic, co by je k mému pomazání kvalifikovalo. Svou neochotou trpět pro mé jméno se připravují o mnohá požehnání.

Přeji si, aby vaše srdce byla přede Mnou čistá, abych vám začal odhalovat věci a lidi, kteří stojí v cestě vaší čistotě. Odevzdejte Mi vše, co vám ukážu, že nepatří do vašeho života. Mé děti často přijmou věci a lidi, které nejsou pro ně v mém plánu a brání jim v jejich vlastní cestě.

Přeji si, abyste Mi oznámili své hříchy ve zbožňování Mne, abych vám mohl pomoci se jich zbavit. Chci s vámi jít těsněji, žehnat vám a postarat se o vás, ale musíte Mě poslouchat. Musíte být ochotní odložit, cokoli vyžaduji, chcete-li vše, co pro vás mám.

Musíte být ochotní odložit nemorální vztahy, neodpovídající zaměstnání, nevhodná bydliště a nesprávné postoje. Musíte být ochotní odložit mylná přesvědčení. Cokoli vám ukážu, že jsem s tím nespokojen, musíte být ochotní odložit kvůli mému jménu.

Jste ochotní odložit všechny tyto věci, abyste šli v mém pomazání? Mé pomazání vám dovolí Mi pomáhat, psát pro Mne, zpívat pro Mne, malovat pro Mne. Mé pomazání učiní snadné z toho, co je obtížné. Všechny mé děti chtějí mé pomazání, ale velmi málo je ochotných projít zkouškami, aby je obdržely.

Chcete-li mít vše, co pro vás mám, neodvracejte se, jste-li zkoušeni. Stůjte pevně a buďte schopní projít zkouškou. Jděte vždy ke Mně, když cítíte, že se už vzdáváte. Svou tvář mějte jako křemen a dokončete závod silní. Největší odměny jsou pro ty, kdo tak učiní.

Bůh Otec


Iz 10, 27: V onen den ti spadne z ramen její břímě a její jho z šíje, jho se z tebe sesmekne jak po oleji.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Dt 28, 2-8
2: A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4: Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu.
5: Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6: Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7: Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8: Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
zpět