665. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. prosince 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CO JSTE UDĚLALI SE SVĚTEM?


Milované Boží děti:

Každá lidská bytost by se měla radovat, že je dítě Boha a ctít Ho, jak Bohu náleží, sloužit Mu a zbožňovat Ho s vědomím, že Bůh lidi nepotřebuje, ale miluje.

Jsme služebníci Boží a v nekonečném zbožňování vrcholí naše radost životem v Boží vůli, a ta nás vede, abychom sloužili člověku.

V této službě nám není dovoleno jednat proti lidské svobodné vůli, protože člověk je svobodný a svobodně, svou vlastní zásluhou, si musí zvolit spásu. Spásu, kterou lidstvo ve velké míře odmítá, protože se dehumanizovalo; svou podstatou, jako Boží děti, pohrdá, a přebírá kolektivní mentalitu, myšlenky a touhy druhých jako své vlastní, i když jsou jí cizí. Člověk této generace se ponořil do modernistického myšlení, kde není pro Boha místo.

Proto náš Král a naše Královna vás stále volají, aby se každý z vás podíval dovnitř sebe, ale vy to děláte povrchně, protože jste nedošli k poznání, že přitom se nesmíte dívat na svého bratra, ale na sebe samého:

Nemůžete se srovnávat se svým bližním, ale dívat se na sebe…
Nemůžete hodnotit skutky nebo činy druhých, protože v každém z nich spočívá jejich osobní pravda, ne ta vaše…

Z toho plyne nezdar těch, kdo chtějí duchovně růst tím, že se dívají na své bratry, ukrývají se za své bratry, aby zakryli své vlastní chyby. Proto člověk nestoupá, netouží po tom, co je za pozemským, nedychtí přiblížit se božství. Jen tehdy, ano, jen tehdy, musí-li čelit nepřátelům své vnitřní pravdy, bude člověk schopen uvidět svou vlastní realitu.

Přijme-li člověk, že všechna síla přichází z Boha [Ž 37, 39; Abk 3, 19], pak zahájí osobní změnu.

Boží lide: pozorujte, meditujte a uvědomte si, co je kolem vás – svět s přírodními silami je udržován pro službu člověku, a co jste s ním udělali? Zničili jste jej, zamořili, přetvořili k horšímu, neuposlechli jste a hledali, co jste považovali za štěstí.

Lidé vytvořili hranice myšlení tím, že omezili sebe samé a zmocnili se vědění, které není jejich vlastnictvím.

Boží děti: vy, v tomto okamžiku, musíte sdílet lásku, která přichází z Boží vůle, abyste vytvořily sílu, která působí proti démonické vlně, kterou v lidstvu zakoušíte, předjímajíce bolest, které bude vystavena církev.

Velmi dobře víte, že láska zabraňuje zlu: je zdí, která ho zastaví, láska se projevuje v činech těch stvoření, kteří nezraní žádného bratra a hledají společné dobro [1Kor 13, 4-8].

Musíte být kováři lásky, podle vzoru naší Královny…
Musíte být učedníci a současně misionáři jako naše Královna, která od zvěstování ke svému nanebevzetí dosáhla věčnosti svou věrností a mateřstvím.

Boží lid chodí na svátek naší Královny a Matky lidstva a před touto slavností se v nebi zpívají chvály. Chcete-li, lidé dobré vůle, připojte se 29., 30. a 31. prosince v 6 hodin odpoledne v každé zemi k modlitbě Anděl Páně, obětované za potřeby lidstva.

Když je pohrdáno křížem, musíte jej více milovat… Satan trpí nesmírná muka, když vidí kříž. Proto nařídil, aby byl odstraněn ze všech veřejných míst. Co však ďábel zapomíná, je, že křesťané nosí kříž ve svých srdcích, ve svých duších, z nichž Zlý a jeho stoupenci jej nemohou vymazat.

Děti Nejsvětější Trojice, budoucnost lidstva musí být vybojována láskou. Naše nebeská armáda zůstává pozorná k činům a počínání lidstva a tedy i k událostem v přírodním řádu, jimž bude lidstvo čelit.

Modlete se, Boží děti, ve Středomoří dojde k poklesu dna.

Modlete se, Boží děti, jižní Pacifik se bude třást.

Modlete se Boží děti, sopka Etna mění svou činnost.

Modlete se, Boží děti, mnoho nevinných v Turecku trpí pronásledováním pro věrnost našemu Králi.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Nevadu ve Spojených státech, bude zaplavena vodou.

To nejsou lidské předpovědi, které Boží děti právě čtou, ale byl jsem poslán, abych vás varoval z milosrdenství, protože ten, kdo miluje Boha, ví, že z jeho Lásky vyvěrá vědění, které člověk využije, a se znalostí všech skutečností, které se blíží, pochopí, že ten, kdo miluje, se nebojí.

Děti Nejvyššího, ukryju vás, jste ochraňovány vašimi anděly strážnými, na které nesmíte zapomínat.

Kolik jen Herodesů existuje…! Podívejte se na sebe, přezkoušejte se, není to jen ten, kdo používá zbraň, kdo zabíjí.

Lidstvo vře v naprostém nedostatku lásky, a Boží děti nesmí spát, ale odpovídat s láskou na to, k čemu je Nejsvětější Trojice povolala.

Zlý v lidstvu pevně zakořenil a domáhá se duší pro sebe. Musíte zůstat věrní Bohu a nedovolit, abyste byli zmatení. Anděl pokoje, Boží posel, přijde člověka ochránit, Boží děti nebudou nikdy bohem opuštěny.

Žehnám vaše činy a díla.

Svatý Michael archanděl
zpět