666. Poselství Boha Otce ze dne 8. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PYŠNÝ A ZATVRZELÝ


Mé děti, válka je u vás. (Slyšela jsem velký, velký smutek v jeho hlase).

Nepřátelé Ameriky intrikují… debatují o konečném čase k útoku a jak přivodit smrtící zranění, které plánovali.

Protože Amerika šla zatvrzele v pýše proti Mně, nyní Já půjdu proti ní. Ve své hrdosti se učinila zranitelnou k útoku. Protože ty, Ameriko, jsi šla proti mému Slovu a mým cestám, dal jsem ti pyšného vůdce. Pyšní lidé se starají více o to, jak věci vypadají, než jaké jsou, a to často způsobí jejich pád. Dělají chyby, aby si udrželi svůj obraz.

Amerika má noho nepřátel, mnohem víc, než tento muž ví, a přijdou si pro ni. Plány jsou dokončovány a dohody pro pád Ameriky byly v zákulisí uzavřeny, a ten čas se blíží.

Ach Ameriko, chránil bych tě a bránil jako mou vlastní, ale šla jsi proti Mně. Uzavřela jsi spojenectví s mým nepřítelem, a Já nemohu bránit to, co není moje.

Bůh Otec


Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

Lv 26, 40-43
40: Pak budou vyznávat nepravost svou i svých otců, zpronevěru, jíž se na mně dopustili, a že mi odporovali.
41: Proto i já jsem se jim postavil na odpor a zavedl jsem je do země jejich nepřátel, dokud nebude jejich neobřezané srdce zkrušeno a dokud neodpykají své provinění.
42: I připomenu si svou smlouvu s Jákobem a též svou smlouvu s Izákem, také si připomenu svou smlouvu s Abrahamem, i tu zemi si připomenu.
43: Země totiž bude od nich opuštěna a vynahradí si své roky odpočinutí, bude zpustošena, bez nich, dokud oni neodpykají své provinění, protože znovu a znovu zavrhovali mé řády a má nařízení si protivili.
(Tento verš je jasnější ve vydání Kralickém).
zpět