674. Poselství Boha Otce ze dne 14. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUĎTE PŘIPRAVENÍ


Mé děti se nepřipravují na to, co brzy přijde do jejich životů. Žijí v popírání, myslí si, že toto není čas konce.

Mé děti, nenechejte nepřítele vás oklamat tím, že si budete myslet, že není žádná naléhavá potřeba připravit se teď, i když žijete v čase mého velkého hněvu. (Věřím, že v čase, kdy jeho velký hněv bude připraven být uvolněn – že lidé věrní Bohu budou vzati dřív, než jeho hněv bude vylit).

Urychlil jsem čas, abych dosáhl konce rychleji, a tak mohl přivést všechny mé děti domů ke Mně. Když jste pozorovaly změny kolem vás (urychlení), mohly jste vidět, že je to pravda. Také jste si všimly podivných událostí kolem vás, které vám říkají, že v řádu věcí je něco v nepořádku.

Hříchy člověka vzrostly a staly se velkou tíhou působící na Zem, a ta jejich váhu dlouho nevydrží. Začne skřípat a praskat, jako kdyby se rozlamovala na kusy. Až to uvidíte, uvědomte si, že tento čas je u vás.

Buďte připravené.

Bůh Otec

Poznámka: Dne 8. listopadu 2018 nám Pán dal pár slov nazvaných "Buďte připraveni". Můžete je vidět zde: 601


Zj 6, 15-17
15: Pozemští králové a velmoži, velitelé a boháči i mocní a vůbec všichni, otroci i svobodní, skryli se do jeskyň a skalních trhlin v horách
16: a volali na hory a skály: "Padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho, který sedí na trůně, a před Beránkovým hněvem,
17: protože přišel onen velký den jeho hněvu. Kdo tady může obstát?"

Mt 24, 22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Řím 2, 4-5
4: Či pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, trpělivosti a shovívavosti? Což nevíš, že Boží dobrota tě tak chce přivést k pokání?
5: Ale ty ve své zatvrzelosti a se svým nekajícím srdcem si hromadíš tresty pro onen den hněvu, kdy se ukáže, jak spravedlivě Bůh soudí.

Zj 18, 4-5
4: A pak jsem uslyšel ještě jiný hlas z nebe: "Vyjděte z něho, můj lide, abyste neměli účast v jeho hříších a nebyli zároveň s ním postiženi ranami.
5: Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh vzpomněl na jeho zločiny.

Lk 12, 19-21
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh však mu řekl: Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.
zpět