680. Poselství Boha Otce ze dne 17. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OBSAZENÍ


Včera ráno jsem se modlila za Ameriku a za senátory a členy kongresu. Modlila jsem se, aby Pán zatřásl všemi zainteresovanými, aby se probrali a uvědomili si, že zastavení chodu této vlády musí skončit.

Modlila jsem se hlasitě a prosila o podcast o konci času pro Boží lid, abych je připravila na… a právě když jsem řekla "tyto časy konce", uslyšela jsem "válka." A "obsazení!" A viděla jsem záblesk vize lidí, kteří utíkali po ulicích Ameriky a po našem pobřeží, které byly obsazeny cizím vojskem. A nikdo nebyl schopen utíkat daleko, než byl zabit. Naši lidé se nemohli rovnat těmto vojákům, kteří byli jasně vidět. Byli to velcí vojáci. Ať už byli odkudkoli, nosili hnědozelené uniformy a byli to velcí lidé. Bylo mi zřejmé, že měli velmi početnou převahu, ať už to byl kdokoli. Pane! Co to je, co mi ukazuješ??


Mé dítě, je tolik mých ovcí, které tím musí projít před koncem těchto časů ve vašem světě. Amerika je na pokraji války, i když to otevřeně neví. (Není to veřejnosti všeobecně známo).

Protože svá záda obrátila ke Mně, neochráním ji, když její nepřátelé ji obsadí a mnoho, mnoho, mnoho životů bude ztraceno. Mnoho, mnoho rodin bude bez ochrany, protože Mě neznají. Slyšela jsem : "zhroucení."

Oči Ameriky jsou na její vládě, a zatímco není soustředěná, nepřátelé Ameriky se připravují. Jako dravec udeří na nejslabšího ze stáda, tak také udeří Ameriku, zatímco je v oslabeném stavu a ochromila svou vládu. Půjdou pro hlavu, a protože Amerika se odkryla, aby všichni viděli, jak se chlubí svou nemravností a svými ohavnostmi, nemá žádnou ochranu a její nepřátelé zvítězí. Už jsem je povolal do akce.

Moji lidé, připravte se, neboť válka vchází do vašich ulic v Americe. To je jen začátek. V jiných národech přichází pro můj lid také mnoho událostí. Národy, které věří, že Mě nepotřebují, brzy uvidí, že Mě budou potřebovat. Národy, které se ode Mne odvrátily, které odmítly mé cesty a mé svaté Slovo, brzy uvidí, kdo z nás je Bůh, protože jim ukážu svou nesmírnou moc.

Modlete se za ochranu všech, kteří jsou vám drazí. Modlete se za ztracené mezi vámi. Modlete se, abych vás ukryl ve stínu mých mocných křídel.

Bůh Otec


Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat, a nenávidět jeden druhého.

Ez 38, 3-4
3: Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe Gógu, velkokníže Méšeku a Tubalu!
4: Odvedu tě, dám ti do čelisti háky a odvleču tebe i celé tvé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale vystrojené, velké shromáždění s pavézami a štíty, všechny, kdo vládnou mečem.

Ez 38, 21-23
21:Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.

Ez 39, 23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.


zpět