684. Poselství Boha Otce ze dne 12. července 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


STĚHOVÁNÍ


Mnoho mých dětí je přemisťováno k novým úkolům, které pro ně mám. Tyto přesuny mohou přijít neočekávaně, ale nebojte se, držím vás v bezpečí v dlani své mocné ruky a vy neutrpíte ztrátu, budete-li se řídit vším, co vám řeknu, abyste udělali.

Budu k vám hovořit v duchu a povedu vás cestou, kterou byste měli jít. Poslechnete-li Mě, shledáte, že jsem se v místě vašeho určení postaral o vše, co potřebujete. Neposlechnete-li Mě včas, nepůjde to s vámi dobře tam, kde se budete zdržovat.

Někteří z vás máte vztahy, které nejsou podle mého přání, a chci, abyste je rozvázali tam, kde se nacházíte a vaše přemístění vám v tom pomůže. Váš nepřítel vás touží polapit v nevhodných vztazích, které překážejí práci pro mé království. Chci, abyste mu to nedovolili udělat.

Důvěřujte Mi, neboť vše, co je třeba, je nespoléhat se na svůj vlastní názor v těchto věcech, protože nemůžete vidět vše, co byste vidět měli nebo vše, co má přijít tak, jako to mohu vidět Já.

Miluji vás, mé děti.

Bůh Otec


Gen 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.

Př 3, 5-7:
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.


zpět