690. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZKÁZA PŘICHÁZÍ DO ŽIVOTŮ TĚCH, KDO HANOBILI BOŽÍ LID


Pán říká, že nyní začíná dávat SILNÉ a NEGATIVNÍ ODŠKODNĚNÍ (*) těm, kdo používali svá ústa proti Božímu lidu. Viděla jsem v mém duchu Lva z Judeje, stojícího majestátně a s tlamou, z níž odkapávala krev, řvoucího nad svými zmasakrovanými nepřáteli. Je nelítostný a byla bych vyděšená, kdybych byla vůči Němu na špatné straně.

Mé děti, přišel čas, abyste si uvědomily sílu vašich slov, jak dobrých tak zlých, a v tomto roce sklidíte VYROVNÁNÍ, jak dobré i zlé, podle VAŠICH SLOV.

Já posílám odplatu zejména těm, kdo pomluvili mé lidi a odměnu těm, kdo se v mém jménu starají o ty, kdo jsou čistého srdce. Posílám vyrovnání zejména těm, kdo pomluvili druhé, kteří se věnovali těm, kdo si to nezasloužili. (Viděla jsem, že tím míní idealistické chování). Zejména posílám odplatu těm, kdo pomlouvali podnikání (viděla jsem, že tím míní ty, jimž pomohl začít znovu) a způsobili škodu, nebo pád této práce.

Dívejte se nyní, mé děti, jak přináším odplatu nepodobnou čemukoli, co jste kdy dříve viděli. Udělám jim to, co udělali vám.

Je čas, aby moji lidé poslouchali mé svaté Slovo a přestali používat své jazyky, aby dělali práci mého nepřítele, Až uvidíte zkázu, kterou přinesu do života pomlouvačů a těch, kdo mluví špatně o mých lidech, uvidíte mou sílu a moc.

Snažte se mít na paměti má slova.

Bůh Otec


Př 6-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

Gal 6, 7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Jak 3, 2-10
2: Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.
3: Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo.
4: Nebo si představte lodi: Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce.
5: Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les!
6: I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem.
7: Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem,
8: ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu.
9: Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě.
10: Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.


Poznámka překladatele: Slovo "recompense" je zde použito ve smyslu odškodnění, náhrady či odměny, ale i v negativním smyslu odplaty a vyrovnání.


zpět