691. Poselství Boha Otce ze dne 22. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OPATŘENÍ PROTI PROROKŮM


Mé děti, nová opatření byla vydána proti mým pravým prorokům, kteří říkají mé pravdivé Slovo a kážou proti hříchu na zemi. Moji praví proroci jsou ti, kdo vám říkají o přicházející zkáze.

Chci, abyste se za ně modlili. Modlete se o jejich ochranu a úspěšnost v tomto čase, neboť mnozí z nich budou brzy povoláni domů, jakmile jejich práce bude skončena. Mnoho trpěli a Já si přeji, aby neviděli zlo, které má přijít. Bude jich třeba méně v tom, co přichází, protože většina bezbožných pak odmítne naslouchat, stejně jak to činí teď.

Modlete se za mé proroky, mé děti. Modlete se za jejich ochranu, aby mohli naplnit svůj úkol na zemi. Modlete se za jejich úspěšnost, aby mohli obdržet vše, o čem jsem jim řekl v tomto čase dřív, než se ukončí jejich čas.

Bůh Otec


Dt 18, 18: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova, a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.

Am 3, 7: Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.


zpět