693. Poselství Matky Spásy ze dne 14. ledna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


LIDSTVO BUDE ŽÍT OČISTOU, V NÍŽ BUDE TĚŽCE ZKOUŠENO ZLEM


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám všechny lidi dobré vůle, kteří žijí v Boží vůli.

Milované děti, mé Neposkvrněné Srdce tluče pro každé z mých dětí, které zasvěcují každý okamžik k růstu v lásce k Bohu a bližnímu s nadějí předat Zemi Bohu ve stavu, v kterém ji ponechal člověku.

Lidstvo bude žít očistu, v níž bude těžce zkoušeno zlem. Zlo je bude je svádět jako nikdy dříve a to povede ke krutým chvílím, kdy se vás bude pokoušet, abyste popřeli, že jste děti Boha. Snaha Zlého dosáhne svého vrcholu s cílem donutit mé děti vyhnout se bolesti této kruté doby tím, že se nabídnou být označeny (*), aby obdržely výhody těch, kteří budou mít vše, co je nezbytné k životu, aniž by něco dalšího potřebovali.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Být aktivní v Lásce mého Syna znamená duchovně růst a bezvýhradně se odevzdat Boží vůli.

Svědectví se naplňuje prací a jednáním, jak nařizuje Bůh, a to je splněno těmi, kdo žijí promyšleně a rozhodnuti být stoupenci mého Syna.

Člověk sám nemůže dát, co nemá. Nemůže tvrdit, že je opravdový, aniž by nejdřív rostl v duchu, aniž by byl formován a posilován ve víře. Lidské stvoření potřebuje cítit sílu, jistotu, stálost a nepřekonatelnou lásku Nejsvětější Trojice k stoupencům konce časů, která je naplňuje stejnou vírou, aby obavy, hrůzy a pronásledování tohoto času a toho, který má přijít, je nezdrtily.

Mé děti, velké národy budou zapojeny do velkých povstání a nekonečných revolucí, lidé nebudou vědět kam jít, a pak budou ještě zmatenější. Vyvstane síla lidí, kteří s moderními a povzbuzujícími myšlenkami ve světském smyslu, budou chtít zaplnit vnitřní prázdnotu extrémním modernismem, který není Boží vůlí, a mé děti půjdou z jedné země do druhé hledajíce to, co nenajdou.

Výrony z erupcí supervulkánu vytvoří mrak plynů, který zabrání paprskům Slunce proniknout až k zemi, a to vytvoří skleníkový efekt: Teplota klesne natolik, že v tropických zemích způsobí chlad mnoho úmrtí.

Stěhování z jedné země do druhé už nebude možné a lidstvo pocítí, že jeho pokrok je k ničemu. Vy, mé děti, neztrácejte víru. Co člověk není schopen udělat, učiní Boží všemohoucnost.

Volám vás, abyste se modlili za Čínu dřív, než se její moc nerozšíří na celé lidstvo.

Modlete se za Mexiko, jeho země se třese a mé děti trpí, a spolu s touto zemí, budou postiženy Spojené státy a Kanada.

Modlete se za mé děti na Jamaice, bude bičována přírodou. Portorico bude znovu zkoušeno, ne však v tom rozsahu, jaký lidé předpovídají, aby vás varovali.

Vyzývám vás, abyste se modlili za sebe navzájem – nesmíte dovolit mít v sobě pocity, které jsou proti lásce k Bohu a člověku.

Má slova: "NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ", nebyla pochopena…

Lidstvo si bude muset uvědomit, že nazývat se křesťanem je víc než označení, je to věčná spása, když člověk vědomě pracuje a jedná v rámci Božího Zákona, který vyzývá všechny mé děti být láskou uprostřed pohrom, do nichž uvidíte ponořenou církev mého Syna kvůli zradám, jimž byla vystavena. To ji povede být zcela obnovenou podle Boží vůle a nikoli té lidské.

Z bolesti a pronásledování vyjde církev mého Syna, aby našla dveře slávy, zcela oddaná Boží Lásce, a ne té, kterou v tomto čase nazýváte láskou k Bohu. Někteří říkají, že milují Boha a přesto Boží Láska je od ní velmi rozdílná – je to spojení člověka s jeho Stvořitelem. Boží vůle zvítězí a všechna stvoření budou v ní žít a pokoj bude panovat ve všech národech.

Boží království zvítězí "na zemi jako i v nebi" [Mt 6, 10] a mé děti budou radostně žít v opravdové lásce. Ale nyní, mé děti, se musíte modlit a jednat, neboť jste nebyly úplně očištěny.

Nabílené hroby (**) kují pikle proti mým dětem. Učení věří, že vlastní Boží Pravdu a kvůli tomu vezmou spravedlnost do svých rukou. Nebojte se, děti, protože tato Matka vás udrží ve stálé pohotovosti a obraně, aby vás Zlý nezastihl nepřipravené.

Milované děti, nezastavujte se. Nebe vás s předstihem upozorňuje o událostech, abyste se připravily a přišly k Bohu v pokoře. Neznevažujte má odhalení, naopak, modlete se a jednejte ve prospěch svých bratrů. Nebudete pokračovat v životě stejným způsobem, učte se bratrsky sdílet, protože budete žít v komunitě, abyste se chránily před zlem, které se zmocní mnoha mých dětí, a mé srdce kvůli nim krvácí.

Nebuďte mezi těmi, kteří čekají, ale těmi, kteří přijdou k Boží Lásce Nejsvětější Trojice a nabídnou svou službu Bohu pro vítězství Boží vůle na zemi.

Má Láska je před všemi mými dětmi, jste těmi, kteří ji přijmou, nebo odmítnou. Volám vás ve jménu mého Syna. Mé požehnání je pro vás.

Matka MariaPoznámky překladatele:

(*) značkou šelmy
(**) Pokrytci
zpět