694. Poselství Boha Otce ze dne 23. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SOUSTŘEĎTE SE NA PŘÍTOMNOST


Mé děti, je velmi důležité, abyste udržely svou mysl a oči na přítomném okamžiku, abyste neutekli dopředu, protože to vám přinese jen strach a úzkost. Váš nepřítel chce, abyste měli strach, ale Já si přeji, abyste kráčeli ve víře.

Co pro vás mám, je pro dnešek, ne pro dobu před vámi. Čas je téměř u konce a Já mám hodně toho, o co se mám s vámi rozdělit. Mám mnoho odměn pro ty z mých dětí, které si vedly dobře v poslušnosti ke Mně a zlou odplatu pro ty, které stále činily zlo a odmítaly se kát.

Zůstávejte ve své mysli se Mnou. Udržujte své myšlenky soustředěné na mé svaté Slovo, a všechno bude dobré. Ať už se bojíte čehokoli, Já mám vždy [pro vás] plán.

Bůh Otec


Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Dn 3, 15-28
15: Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou!“
16: Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.
17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“
19: Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abed-negovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla.
20: Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Méšaka a Abed-nega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece.
21: Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece.
22: Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, ony muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abed-nega vynesli, usmrtil plamen ohně.
23: A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece.
24: Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“
25: Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“
26: I přistoupil Nebúkadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: „Šadraku, Méšaku a Abed-nego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem!“ Šadrak, Méšak a Abed-nego vyšli z ohně.
27: Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejichž těly neměl oheň moc; ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm.
28: Nebúkadnesar zvolal: „Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abed-negův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než Bohu svému.


zpět