703. Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


KAŽDOU SVOU MODLITBU OBĚTUJTE ZA HŘÍŠNÍKY


Moje drahé děti:

Teď k vám mluvím proto, abych vás varoval. Rozhodli se vás zahubit, a proto zanedlouho propukne v církvi velké pronásledování. Všechno se to musí stát, protože musím očistit svou církev. Neboť kdybych to neučinil, byli byste všichni ztracení. Už dávno zaměnili hodnoty: o dobru říkají, že je zlé a o zlu, že je dobré a do mých kostelů, do církve, zavedli nemorálnost a hřích, zejména chlípnost, i když tam nemají co hledat.

Moje děti! Nechal jsem přijít Islám do Evropy, protože na Mne lidé zapomněli a obrátili se ke Mně zády. Zbožňování jediného pravdivého Boha vyměnili za své vášně, jim vzdávají hold, zbožňují sebe samé, avšak to není nic jiného než obyčejné modlářství. Teď jim ukážu, co si zaslouží. Dostanou, co hledali. Démoni je budou mučit osobně a trýznit tak, jak si to zasluhují, a to je jen začátek. Potom budou muset v pekle trpět stokrát, milionkrát víc, navěky věků.

Mé děti, tak už to nemůže jít dál. Já nejsem slaboch, vetchý, starý děda. Já jsem Bůh, jenž všechno vidí a slyší. Zaplatím každému podle jeho skutků – dobré odměním, ale hříšníky potrestám. A kdybych tak nečinil, byl by zde někdo mimo Mne, kdo by bránil žalované, vykořisťované, zbavené práva na podíl, a před trýzniteli?

Pravím vám, že i dnes a navěky je platné podobenství o lakomém boháči a žebráku Lazarovi. Strpěl jsem, aby boháč nepřispíval chudému žebrákovi Lazarovi a nepomohl mu. Ale když pro oba přišel konec, zaplatil jsem jim podle jejich skutků, podle jejich zásluh. Lazar, který trpělivě snášel svůj těžký osud, je navěky šťastný v mém království. Avšak lakomý boháč, který se s ním nerozdělil o své statky, které přijal ode Mne, se navěky trápí v ohni.

Mé děti, to je Písmo svaté, z něhož se nemůže ztratit ani jedno písmeno, jediná čárka, dokud se nenaplní. Jednáte dobře, když evangelium poznáváte a obracíte je v činy. Písmo by se mělo všude vyučovat, neboť je nejvznešenější vědou, která vás vede k věčnému životu. Vše ostatní je marnost, která uplyne a zmizí. Duše je tím, co vás živí, tělo duši neprospívá. Svou pozornost byste měly soustředit na to, co slouží spáse a prospěchu duše. Mé učení byste měly obracet v činy a tehdy budete šťastné na zemi a navěky i v nebi.

Buďte ostražité a pozorujte znamení časů! Všímejte si naplňování mých proroctví! Připravte se, neboť se naplní i ostatní! V každém okamžiku svého života se odevzdávejte Mně, znovu a znovu. Já jsem středem a podstatou vašeho života. Budu pro vás nejdůležitější ze všech, ať Já jsem na prvním místě ve vašem srdci, vaší mysli a ve vašem čase, protože Já jsem váš Vykupitel.

Dívejte se na Mne na kříži, jak má krev pokrývá mé tělo. Pozorujte neustále, jaká byla cena za vaši duši. Volám k vám: "Moje děti, žízním!" Zachraňujte duše, přineste je pod můj kříž, aby na ně kapala má Krev – tak zmírníte mou žízeň po spáse duší. Velmi jsem trpěl. Prosím vás, nechť je vaším hlavní úkolem záchrana duší!

Čiňte drobná sebezapření, která sjednoťte s mou prolitou nejvzácnější Krví a mou smrtí na kříži, a obětujte je mému Otci skrze slzy a Neposkvrněné Srdce Panny Marie pro záchranu duší.

Takto zúročujte každou svou horlivost, nejlepší část svých vědomostí, váš čas a vaše úsilí, které jste ode Mne dostaly. Tak zmírňujete moji žízeň. Chřadnu kvůli duším. Zejména teď, v těchto chaotických časech, kdy duch zloby chce každého zmýlit, kdy nastal tak velký zmatek, že už nebude nikdo, kdo by se v něm orientoval. Proste Ducha Svatého – On vás potom osvítí, povede vás a dá vám moudrost. Proto jsem vám Ho dal, abyste Ho volali, neboť On dokončí velké dílo mého Vykoupení.

Každou svou modlitbu obětujte za hříšníky, aby se z nich, pokud je to možné, nezatratil ani jeden. Poproste své anděly strážné, aby se modlili za mé úmysly i tehdy, kdy už splníte své každodenní povinnosti. Čas je konečný, rychle uplyne – zúročujte své talenty, které jste dostaly, neboť budete z nich brány v potaz.

Moje děti, čas už nadešel, přišla ta hodina. Hříšníci budou deptat mou církev, dokud neuplyne jejich čas. Přicházejte ke Mně, dokud mohu zůstat mezi vámi. Už naplánovali způsob jak vás zničit a jak Mě ukrást z materiálu, který jsem posvětil a o němž jsem řekl: "Toto je mé Tělo, toto je má Krev." Chléb už nebude víc mým Tělem a ani víno mou Krví: zůstanou jen znesvěceným materiálem, jakým jsem jej stvořil.

To znamená, že zanikne mše svatá a nebude nic, co by udržovalo svět. Už nebudu víc v oplatce, nedokážete Mě k sobě vzít jako ochranný štít proti Satanovi. Jediným vaším útočištěm bude modlitba ke Mně, plná víry a orodování mé svaté Matky.

Ale v úkrytu zůstanu s vámi. Já sám ukryji mé opravdové a věrné kněze, kteří i tam budou sloužit mši svatou, a nezáleží na tom, že ji kněz bude sloužit sám. I to je velká milost, neboť Mě zobrazí pod svatými barvami, a proto se úplně nezničí svět. Ukryji i společenství, která Mi důvěřují a modlí se ke Mně modlitbami plnými víry.

Petrovi jsem slíbil: "Ty jsi Petr - Skála - a na této skále postavím svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou." Nyní se zdá, jakoby se můj slib nevyplnil, ale Já jsem v úkrytech přítomen, a až uvidím, že nadešel čas, odhalím Zlého a zničím ho dechem mých úst. Obnovím svou církev a celý tento stvořený svět.

Vy, kteří patříte ke Mně, nebojte se! Důvěřujte Mi! Uvidíte mé zázraky. Přijměte ze srdce vycházející, láskyplné, posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna I Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Řím 15, 32: Potom – když to Bůh bude chtít – budu moci s radostí k vám přijít a mezi vámi pookřát.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.


zpět