706. Poselství Boha Otce ze dne 5. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


DĚTI PÝCHY


Ach, ty mé děti, měly by se odvrátit od pýchy! Kde je vaše inteligence, mé děti? Cožpak nevíte, že jako děti pýchy, jste dětmi mého nepřítele? Cožpak nevidíte, že vaše pýcha vás nasměrovala k pádu?

Můj nepřítel ustavičně pokouší pýchou můj lid a tolik jich stále přijímá jeho pokušení a stává se pyšnými. Nevidí temnotu ve svých srdcích, nebo utrpení, do něhož je kvůli tomu přivádím.

Všechno ale není ztraceno! Pročistím vás, mé děti, ale žel, nebudete mít radost z tohoto procesu. Budete ke Mně křičet o pomoc, a přesto vám nebude žádná poskytnuta. Vaše povýšenecké názory a postoje musí padnout, abych Já, Král králů, mohl vládnout ve vašem srdci a mysli.

Budu vás odmítat přijmout a pročišťovat tak dlouho, dokud nebudete opravdu moji.

Bůh Otec


Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

Jr 17, 9-10
9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.

1Petr 5, 5-6
5: Podobně vy, obyčejní věřící, buďte poslušní svých duchovních představených. Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až přijde k tomu čas.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.

Iz 1, 25: Obrátím na tebe svou ruku, vytavím tvou strusku, jako louhem odloučím všechny tvé přimíšeniny.
zpět