707. Poselství Boha Otce ze dne 6. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZADÁNÍ ÚKOLŮ PROTI BĚLOVLASÝM


Nepřítel uvedl do chodu plán proti mým bělovlasým svatým. Chce odstranit ty, kdo vědí jak se modlit a hlásat v zemi mou vůli.

Nyní vyzývám mé lidi, aby ochraňovali tyto stárnoucí svaté, aby mohli pokračovat v činnosti v mé vůli trochu déle. Volám vás, abyste ctili staré, protože říkají mé Slovo, vážili si jich a poskytli jim úkryt. Zahrňte je svou ochranou, aby se plány nepřítele nezdařily.

Mé děti, u mnoha z vás vaše poslušnost pro tuto věc bude vyžadovat oběti. Žádám vás, abyste učinili tuto oběť, a velice vás odměním (viděla jsem, že tím míní VELICE) za vaši ochotu a poslušnost.

Nepřítel má plán vnést zmatek do konce všech věcí a již jej začal provádět. Moji bělovlasí se modlí, aby má vůle byla učiněna a on ustanovil zadání úkolů vykonat usmrcení, invaliditu a chudobu vůči nim.

Volám všechny mé lidi, aby se nyní modlili proti těmto zadáním a odrazili je (ta zadání).

Bůh Otec

Poznámka: Co Pán říká v tomto Slovu, je, máte-li staré rodiče, atd., kteří jsou svatými (křesťany), vezměte je do svých domovů, aby si zachovali své životy k práci pro Něho. Tito stárnoucí svatí vědí jak se modlit a hlásat Boží vůli v prostředí, kde mnozí mladší svatí to nedělají. Tím, že jim poskytnete přístřeší, odrazíte plány nepřítele je eliminovat, nebo je zneschopnit (a jejich modlitby), aby už mu nebyly hrozbou (nepříteli).


Př 16, 31-32
31: Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti.
32: Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

Lv 19, 32: Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.

Ex 20, 12: Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.
zpět