712. Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KDYBYSTE MĚLI VÍRU JAKO HOŘČIČNÉ ZRNKO…


Já jsem Pán času…

Toto je čas počátku nářku mého lidu… a můj lid je celé lidstvo.

Moji milovaní:

Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko… [Lk 17, 6].
Kdybyste měli víru, nebyli byste uvedeni v zoufalství, ani nepřijali, že to, co lidstvo prožívá, je částí činu zla na člověku.

Pyšný říká, že vše je v pořádku, když většina lidstva je uvolněná, když lidé jdou z jednoho extrému do druhého, a proto jsou tolerantní k tomu, co je nepatřičné, snadno pokračují v tom, co je zakázané.

Pšenice se stává plevelem, když plevel je roubován do pšenice: už není stejná. Plevel ji napadne silou tak, že nepřinese úrodu, že nebude přinášet světlo.

Přišel jsem do světa, aby člověk pokračoval ve snaze o obrácení a aby obrácení nebyli spokojeni se svým stavem, ale byli pevní a dále přijímali víru, aby nepadli kvůli pokušení, nebo zkouškám.

Moji milovaní lidé,

má církev byla napadena plevelem, jejž někteří z mých do ní přinesli a dovolili mému lidu, aby vrávoral, když byl vyzván jít cestou, kterou jsem mu neurčil.

Má církev byla napadena těmi, kdo se v ní skrývají, aby se dopouštěli hrozných hříchů, pro něž mé srdce krvácí.

Má církev směřuje k rozkolu kvůli pokračujícím přestupováním mého Zákona některými z těch, které nazývám mými oblíbenými syny, mými mužskými a ženskými řeholníky a řeholnicemi, kteří přijali, co jsem označil jako hřích a ohavnost v mých očích.

Moji oblíbení synové, kteří jsou věrní mému Zákonu a mým svátostem, zůstávají ustrašení z úcty k těmto provinilcům, jako ovce, čelící vlku.

Můj Zákon je Láska a moji lidé musí být vedeni k mé Lásce, nikoli k lásce lidské, ale Lásce Boží, aby pronikli do mé Pravdy.

Má Láska nezůstává ve Mně, ale spíše přebývá v každém z mých dětí a dělá zázraky v těch, kdo Mě hledají s kajícným a pokorným srdcem. Moji Lásku můžete najít v projevu Stvoření, které, se svými zázraky, se vám v každém okamžiku odhaluje a činí vás účastníky na velikosti mého božství. Ale když Boží Láska, na níž se Stvoření účastní, je odmítnuta, člověk se stává cizím lidským stvořením, které mou Lásku nepředává, ale ničí mé Stvoření.

Stvoření není jen to, co vás obklopuje v přírodě, vesmíru, nebo v živlech. Člověk je plným vyjádřením naší trojičné Lásky, a přesto nevydechuje naši Lásku – velký počet mých vlastních páchá hříchy a stálé omyly, a vystavují se odsouzení svých duší, pokud se opravdu nekají a neučiní svým velmi pevným záměrem už Mě víc neurážet.

Tyto ustavičné hříchy a vytrvalé svatokrádeže, ke kterým dochází na zemi skrze velké a hrozné hříchy, jako jsou potraty, jsou hříchy proti daru života a zvyšují utrpení lidstva.

Naplánování předem ze strany těch, kteří jdou provést potrat se svými spolupracovníky v tak velkém zločinu, má za následek, že mé slzy se vylévají na zem a příroda se vzpírá proti člověku, podobně jako s celou škálou hříchů, které ďábel vložil do mysli člověka a které člověk vítá, i když jdou proti lidské přirozenosti.

Vidím mnoho Herodesů, kteří registrují projekty proti daru života, aby člověk byl chráněn lidským zákonem, a zapomínají na Zákon Boží: Tito Herodesové, jsou přisluhovači světového řádu, který diktuje zákony lidstva.

Všichni andělé v nebi hlasitě křičí: ohavnost, ohavnost!, při každém činu proti mému Duchu Svatému.

Tak vážné činy svatokrádeže donutí přírodu jednat proti těm, kdo jednají mimo naši Trojici, a naše Trojice je Láska.

Moji lidé trpí, když jdou proti Božímu Zákonu, protože se nemohou rozdělit se svými bratry o to, co nesou ve svých srdcích.

Moji lidé Mě nenávidí a třesou svými těly nazí v ulicích s křikem proti Mně, znecitlivělí ďáblem.

To je, co antikrist zasel, ten, aniž by se veřejně objevil, přišel, aby vás ovládl, abyste ode Mne odešli, aby vás oloupil o spásu.

Probuďte se, děti, probuďte se!…

Události pokračují, nečekají, jdou z jedné země do druhé!

Půda se obrací proti člověku, není pevná, ale utíká jako voda a voda se vrhá na zem a mé děti kvůli tomu trpí. Vroucí jádro Země vystupuje skrze vulkány. Tam, kde voda nebyla, bude voda, a kde byla voda, tam nebude žádná. Období sucha se zvětší a povodně zaskočí člověka. Země praská a moře se propadá, a pak stoupá nad pobřežní oblasti. Přichází chlad, mé děti trpí, i Já pro to trpím.

Modlete se mé děti, modlete se za Island, příroda je proti němu nelítostná.

Modlete se, mé děti má církev bude překvapena novinkami.

Modlete se, mé děti, modlete se za Čínu, člověk bude žít v úzkosti.

Modlete se, mé děti, modlete se, Španělsko bude překvapeno, smrt se vynoří.

Moji milovaní lidé:

Já jsem nekonečná Láska a současně nekonečná Pravda, volající vás, abyste se připravovali, zatímco očista trápí některé země a šíří se do ostatních.

Já jsem nekonečná Láska, nekonečné milosrdenství, přesto vás upozorňuji na těžké urážky, které v tomto čase jsou záležitostí každodenního života.

Já jsem nekonečné milosrdenství a volám vás, abyste se ke Mně přiblížili s pokorou, abyste Mě slyšeli. Jste mé děti, které miluji, pro které jsem se obětoval na mém kříži z lásky.

Neodmítejte mé volání, dívejte se nahoru, dívejte se nahoru!
Nebojte se, přijďte ke Mně najít můj pokoj i mou lásku. Žehnám ty, kteří jsou vědomi mé Boží lásky, mlčky obsažené v tomto volání. Žehnám vám.

Váš Ježíš


zpět