718. Poselství Boha Otce ze dne 20. července 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ÚTOKY ZRADY


Zrada je blízko, mé děti. Taková zrada, jako nic, co jste kdy prožily dřív. Zrada, která otřese samou vaší duší. Buďte bdělé, neboť přichází k vám.

Nepřítel plánoval zrady proti vám už mnoho let a čekal, až dostane každý ohled do pozice, která vás může zdrtit.

Stůjte pevně na skále vaší spásy a Já budu bojovat za vás. Budu vás bránit proti těmto ničemným útokům. Vezměte věci do svých vlastních rukou a budete se muset bránit samy.

Útoky zrady byly proti vám zahájeny, aby vám přinesly zničení. Nepadněte do způsobů nepřítele, abyste se samy pokoušely bojovat proti těmto útokům. Poběžte ke Mně a budete v bezpečí.

Bůh Otec


Mt 24, 9-11
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.

Ž 95, 1-3
1: Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,
2: Vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů.
3: Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.

2Pa 20, 17: Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte! Hospodin bude s vámi.




zpět