720. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UVIDÍTE KŘÍŽ


V životech mnoha z vás začnou jít věci v neočekávaných směrech. Důvěřujte Mi.

Důvěřujte Mi.

Já vím, kam jdeme a Já také vím, jak vás tam dostat, ale musím mít v těchto věcech vaši neotřesitelnou důvěru.

Někdy si budete myslet, že jste byli vykolejeni z cesty ke svému cíli, nebo že jste se přestali řídit mojí vůlí. To je zejména pravdou v životě mých dětí, když věci nejdou podle jejich představ o správném řádu, nebo o mých záměrech a důvodech. Ale říkám vám teď, mé děti, že ne vždy poznáte či rozlišíte mé záměry a důvody. Neboť mé myšlenky jsou vyšší než vaše myšlenky a mé cesty a záměry budou vždy směřovat k většímu dobru pro mé království, zatímco vy se zaměřujete jen na jeden nebo dva životy, nebo na vaše vlastní potěšení.

V těchto časech konce vyžaduji skutečné válečníky. Takové, kteří byli vpravdě zkoušeni ohněm a očištěni pro mé vyšší účely. Ty, kteří prošli údolím nesnází a zůstali silní tváří v tvář všemu, s čím se setkali. Ty, kteří budou směle hovořit za mou věc a nebudou se krčit strachem před veřejným míněním.

Stanete se mým válečníkem? Můžete se kvalifikovat?

Nebo se díváte spatra na ostatní, kteří žijí jinak než vy? Na ty, jejichž volby je zavedly na jiné cesty a které jsem si přesto vybral použít? Jsou to také ještě vaši bratři?

Já soudím srdce a ledví, ale mnohé z mých dětí soudí podle toho, co vidí. Dívejte se hlouběji, mé děti.

V tom, co vidíte, hledejte Mě.

Uvidíte tam kříž, který je ode Mne.

Ježíš


Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej Ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 55, 9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh."

1P 1, 7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější, než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.

Ef 6, 19-20: A taky za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, když promlouvám, abych bez okolků zvěstoval tajemné pravdy evangelia –
20: jsem jeho hlasatelem v poutech! – a abych tedy mluvil neohroženě, jak je to moje povinnost.

Jak 2, 1-5
1: Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k lidem.
2: Tak vejde k vám do shromáždění muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde taky chudák v obnošených šatech.
3: Vy však jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: "Prosím, posaď se na čestné místo." Ale tomu chuďasovi řeknete: "Ty stůj támhle" nebo "Sedni si tady u mne na zem."
4: Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných měřítek?
5: Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě ty, kdo jsou v očích světa chudí, aby z nich skrze víru udělal bohaté a aby jim dal dědičný nárok na království, které slíbil těm, kdo Ho milují?

Jr 17, 10: Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
zpět