721. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


V KAŽDÉM TEPU MÉHO SRDCE MŮŽETE NAJÍT BOLEST


Moji milovaní lidé:

V každém tepu mého srdce můžete najít bolest, kterou trpím kvůli nevděčnosti, kterou mi lidstvo působí, stejně jako v mém srdci najdete útěchu těch, kdo Mě milují a činí nápravu za ty, kdo Mě urážejí.

Po celé zemi jsem varoval mé děti, aby si byli vědomé svých skutků a jednání, a následků neřestí a svádění pro lidskou duši. Varoval jsem vás před přítomností ďábla, jenž číhá na vás, aby vás přiměl jít proti lidské přirozenosti a dopouštět se činů nepředstavitelné nízkosti.

Zapomněli jste, že všechna jednání a činy budou souzeny, protože máte povědomí o "Vědě dobra a zla" [Gn 2, 17] a máte svobodnou vůli, a proto jste před sebe postavili nepopsatelnou radost mého Domu, nebo věčnou bolest pekla.

Volal jsem vás, abyste byli apoštolové mé Lásky. Apoštol ví, že jen s dobrými úmysly nebude schopen změnit sám sebe, nebo svého bližního. Musí být poslušní mého Zákona, a pak pomáhat svým bratrům mou vlastní láskou a dobročinností, odpuštěním, vírou, nadějí a důsledným odhodláním k naplňování záměrů, s nimiž se rozhodli překonat v duchu sebe.

Slyšel jsem tak mnoho dobrých úmyslů, ale většina se u nich zastaví, u dobrých úmyslů, protože jsou tak nestálí. Proto jen málo z vás vlastní nutnou vnitřní sílu, aby uspěli být kvasem mé Lásky.

Moji lidé, na rozdíl od mých učení se rozšiřují doktríny, které jsou v rozporu s vírou. Ať jste majáky, které mohou osvětlit časy, ve kterých žijete, a nepopírejte to, co popřít nemůžete. Zůstaňte pozorní k svému zušlechtění a nedovolte být zastrašeni těmi, kdo tvrdí, že jsou velkými učenci a vnucují vám normy, které jsou zcela v rozporu s mým Zákonem.

Vyzývám vás, abyste setrvali v modlitbě a se svými bratry ji uváděli v činy, aby Satan neměl nad mými dětmi žádnou moc, protože přicházím se svým soudem a nikdo neunikne mé ruce, jelikož najdu všechny, kdo Mě neposlouchali a kazili mé nevinné. Proto se musíte změnit, musíte činit pokání a rozhodnout se k okamžitému obrácení.

Každý měl příležitost, nabídl jsem ji všem, abyste se neztratili a dokázali se kát, ale vy jste jí pohrdli a přijali jste zlo jako berlu, o níž jste se opírali, abyste šli dál.

Neočekávejte mnoho času, protože urážky proti naší Trojici jsou nejhorší, nejohavnější, nejvíc srdcervoucí, k nimž dal člověk souhlas, aby Nás zranil.

Ďábel Mi ukradl srdce a zneužil je, aby diktoval pravidla, která jdou proti Mně, ta, před nimiž jsem vás varoval, a která nyní máte před očima. Moji věrní je vidí, avšak ti, kdo Mě nemilují, nevidí zlo v ničem. Já ale přijdu, když to budou nejméně očekávat.

Moji milovaní lidé, míříte k propasti, a přesto cítíte, že žijete v bezpečí. Zneužili jste mé milosrdenství a Já to už déle nedovolím.

Vzpomeňte si, co se stalo v Sodomě a Gomoře: blesky, nesnesitelné hřmění, blýskání nikdy neviděné a nepřestávající silné vichry přinášející oheň [Gn 19, 23-29]. Tato generace bude trpět víc než Sodoma a Gomora, protože její zločiny překonaly všechny minulé.

Můžete Mě vidět jako někoho, kdo na zemi nemá žádnou moc, a vy jste z lidského srdce vyprázdnili mou Lásku. Pocítíte neukojitelnou žízeň, a bude to žízeň po mém Slovu ve vašem nitru.

Kajte se, kajte se z hrůz, které spáchala velká část této generace, z ohavností, které vyrůstají z vůle těch, kdo mají rozhodovací pravomoc na zemi. Město za městem padne do strašných hříchů a pro všechny bude velkým vítězstvím pozvednout svou ruku proti nevinnému.

Ďábel šeptá člověku do ucha a vybízí ho, aby jednal tak, že pozvedne svou ruku, aby zabíjel. To je kultura smrti, ďáblovo šílenství, které nenechá na sebe dlouho čekat, než přijde k lidstvu.

Modlete se, děti, modlete se za Německo.

Modlete se, děti modlete se za Chile, bude krutě trpět.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, které budou pustošeny přírodou…

Modlete se, děti, modlete se za Kubu, aby se její obyvatelé obrátili.

Modlete se za Ekvádor, bude se třást.

Moji milovaní lidé, krev se řine přes různé země. Člověk neposlouchá má Přikázání, jde životem bez smyslu a působí si tím škodu.

Volám vás, abyste obnovili lásku k naší Trojici a k mé Matce, je naléhavé, aby spiritualita byla charakteristickým znakem mého věrného a poctivého lidu.

Protože jsem veškeré milosrdenství, nezapírám mé odpuštění, ale musíte přijít přede Mne se srdcem, myslí, myšlenkami a všemi smysly, zaměřenými k jednomu cíli:

Nehřešit a nepodílet se na činech těch, kdo Mě urážejí. Potřebujete být pravdiví a plnit díla milosrdenství [Mt 25, 31-46], rozhodnout se růst v lásce k bližnímu, být dobročinní, aniž by chyběla naděje, aby víra zůstala pevná.

Moji lidé, jste zorničkami mých očí a vy na to zapomínáte. Jste zcela ponořeni do toho, co je světské a snadno padáte do močálu nejtemnějších a nejstrašnějších hříchů. Kvůli tomu vás volám, abyste byli věrní Mně, poslouchali mou Matku a náležitě naplňovali můj Zákon.

Dobrota mé lásky neotálí uprostřed velkých pohrom. Překvapím vás zázraky mé Lásky k mému věrnému lidu.

Můj anděl pokoje přijde, aby obnovil ztracenou naději.

Mé milosrdenství se vylévá v hojnosti na ty, kdo se odevzdali Mně, aniž by se obraceli zády k těm, kdo se kají a obracejí, kdo pracují ve prospěch svých bratrů, aby zachránili jejich duše.

Já jsem Bůh a zaručuji věčný život těm, kdo si udržují víru.

Nezastavujte se, nedívejte se na falešnost lidských slibů, nepřekrucujte Boží Zákon, mějte v úctě dar života a nedovolte, aby rodiny byly poraženy Zlým.

Mluvte se Mnou, Já jsem ve vás…

Hledejte Mě ve svatostánku!…

Jste-li v soužení, hledejte Mě, volejte mou Matku. Je Královnou a Matkou, jděte ke svému andělu strážnému, k mým svatým, aby se za vás přimlouvali – nejste sami…

Přijďte ke Mně! Žehnám vás svou láskou.

Váš Ježíš.


zpět