722. Poselství Boha Otce ze dne 18. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZASTRAŠOVÁNÍ


Útok zastrašování byl spuštěn na mé lidi po celém světě, v pokusu zastavit jejich velkou víru. Nepřítel se bojí vašeho pomazání a vaší jednoty, moji lidé, a snaží se vás zastavit.

Uvědomte si, že tento útok je dočasný a nemůže vás zastavit, ledaže byste mu podlehli. Povstaňte, modlete se ke Mně, uctívejte Mě a spočiňte ve Mně.

Já jsem odpověď na každé zastrašování, které cítíte. Já jsem s vámi a pro vás. Pojďte chvilku se Mnou a Já obnovím vaši sílu.

Bůh Otec


Řím 8, 31: Co z toho tedy vyplývá? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

1S 30, 6: Davidovi bylo velmi úzko, lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, ve svém Bohu.

Ef 6, 12-13
12: Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.
12: Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát.
zpět