732. Poselství Boha Otce ze dne 1. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁRŮST SVĚTLA A TEMNOTY SE ZVYŠUJE


Nárůst světla a temnoty se ve vašem světě stále zvyšuje. Účinky toho vidíte kolem vás každý den. Nová úroveň je nyní uvolněna tam, kde náhle uvidíte lidi, o nichž jste si mysleli, že jsou dobří a kteří se stali zlí. Náhle uvidíte ty, o nichž jste si mysleli, že nejsou dobří a stali se lepší. To je vzrůstání světla a temnoty, protože jak světlo, tak i temnota bojuje o nadvládu v lidech, které znáte.

Buďte si vědomi tohoto vystupňování, až k němu dojde, mé děti, neboť jeho účinky budou dalekosáhlé. Uvidíte to také na politické scéně.

Modlete se za ochranu těch, které milujete, protože kolem nich jsou zkažení, a až temnota v nich vzroste, stanou se zlé věci.

Bůh Otec


2Kor 2, 11
11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

Ef 5, 8: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.


zpět