733. Poselství Boha Otce ze dne 2. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NOVÁ ZLA


Mé děti, v tomto čase nová zla vyjdou na světlo. Zla, která až dosud byla skryta z dohledu. Dívejte se pozorně, uvidíte jejich znamení, až se vynoří ze stínů.

Tato zla vás nechají zírat v hrůze, když si pomyslíte, že to nemůže být hroznější, ale pak bude.

Satan k vám sestoupil ve velkém hněvu, neboť má jen málo času zvětšit své království.

Stůjte blízko Mě, a všechno bude pro vás dobré. Modlete se za ochranu vašich milovaných a Já dám na ně pozor.

Bůh Otec


2Kor 2, 11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

Jan 10, 9-11
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Poznámka překladatele:
Srovnejte s poselstvím MBM z 20. září 2012 (č.558)
zpět