734. Poselství Boha Otce ze dne 4. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDYŽ NEBUDETE BOJOVAT


Nebuďte nevědomí o prostředcích Satana, neboť se snaží zničit vás a všechny, které máte rádi. Nenalhávejte si, že nemusíte být bdělí, neboť by chtěl, abyste tomu uvěřili.

Nejsnadnějšími oběťmi Satana jsou ti, kdo jsou k němu lhostejní a ti, kdo nevěří, že je skutečný. Kdyby nebyl skutečný, nevaroval bych vás před ním. Kdyby nebyl žádný boj, nepotřebovali byste mít zbraně. Děti, nenalhávejte si, že není žádný boj.

V časech, které brzy přijdou, budete bojovat se vší svou silou, jen abyste zůstaly naživu. Ty, které nebudou bojovat, zemřou. Mnohé kvůli tomu nenaplní své poslání. Ty, které jsou netečné, jsou snadným cílem nepřítele.

Je to vaše volba – nevěříte-li tomu, co jsem vám řekl v mém Slovu a nebudete-li bojovat s tím, co jsem vám dal, budete poraženy. Nemůžete vyhrát bitvu, když nebudete bojovat. Dal jsem vám vše, co potřebujete.

Bůh Otec


2Kor 2, 11: Nesmíte se totiž dát oklamat od satana. Příliš dobře jsou nám známy jeho záměry (*).

Jan 10, 9-11
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Ef 6, 11-18
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha, jímž je slovo Boží".
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.(*) Nový Zákon, Křesťanská akademie 1976, 3. vydání; Imprimatur:1969.
zpět