735. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. února 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

archanděl

PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VAROVAL


Bohem milovaní:


Vybízím vás, abyste se připravovali jednat v dobru, se svobodnou vůlí směřující k Bohu.

Lidstvo je čím dál tím víc kolektivizováno, a tímto rysem ovládá Zlý většinu lidských bytostí. Pro Zlého je těžké zaútočit na člověka jako na jednotlivce, proto sjednocuje ty, kteří mají stejně špatné záliby a stejně hříšné činy. Proto lidstvo pohlíží na to, co je špatné jako na správné.

Boží lidé, člověk v sobě udržuje potřebu jednoty. Zlý toho využívá a přesvědčuje ho jít s většinou, aby byl přijímán. V tomto procesu, kdy je přesvědčován vůdci světa, se člověk ztrácí a ve velké míře jedná urážlivě proti Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.

Když se lidské stvoření vydá na široké cesty světských radostí, ty ho obklopí a vedou ho, aby si nevšímal Božího volání.

Lidé, vstupte do vztahu s Bohem dřív, než přijde noc, jděte pod Boží ochranu. Neodvracejte se od Královny a Matky. Zlý i nadále dává pozor, aby si zajistil, že budete zatracení.

Toto jsou časy, v nichž ďábel sužuje lidské bytosti, aby je dostal blíž k sobě, nasycuje je duchovní únavou, aby se odevzdaly zvrácenosti, kdy korumpují nejen sebe, ale kazí i své bratry a sestry.

Boží děti, nenechejte se rozptylovat, ani být pošetilé: Jste požehnané poznáním odhalení, která náš Pán a Král Ježíš Kristus a naše Královna a Matka, Blahoslavená Panna Maria, dali lidstvu. Je to láska nebe, aby Boží lidé unikli zatracení.

Trpělivost člověka je vystavena zkoušce. Královna a Matka lidstva zadržuje Boží paži, abyste měli příležitost k obrácení, a tak více duší mohlo být zachráněno. Zlý o tom ví, proto mluví k člověku a říká mu, že už je to příliš dlouho a nic se nevyplnilo – jen lži a podvod, že budete ztraceni. Můžete vidět, že to, co bylo předpověděno nebem, se vyplňuje před vašima očima, a bylo by pro vás lepší nečekat na to, co má ještě přijít, nejste-li připraveni.

Naše Královna a Matka lidstva se dovolávala Nejsvětější Trojice, aby Boží milosrdenství proudilo k lidstvu, a jak jste odpověděli? Vzpourou – nečiníte pokání z tolika zla, ale radujete se z něho. Nejsvětější Srdce jsou stále zarmoucená, lidský chlad vůči Bohu omezuje duchovní vzestup. A démoni, odhodlaní způsobit ztrátu Božího lidu, nečekají a pronikají do mysli lidských stvoření, propustných pro ďábla přestoupením Božího Zákona. Pak splácejí dobro zlem, jsou pošetilá, domýšlivá a mají ráda, když je jim přisuzováno, že jsou nejlepší v očích svých bratrů a sester, a přitom jsou stvořeními, která jsou pyšná, arogantní a závistivá. Ego, ego, ego…

Proto přicházím, abych vás varoval. Vy víte o přírodě a jejích změnách, že se stává víc radikální, takovou, jakou jste ještě nezažili. Země bude v neustálém nebezpečí, vztahy mezi Západem a Východem se zhorší, provokace budou vzájemné, dokud nepřijdou nešťastné události pro celé lidstvo. Kristova církev nepostupuje: upadá a neustále se otřásá.

Velké zemětřesení otřese značnou částí Ameriky a probudí další zlomové linie. Pohybů země bude přibývat a tam, kde se netřásla, nyní se třese. To proto, aby byli probuzeni lidé, kteří zůstávají nezměnitelní!

Modlete se, Boží děti, modlete se za Spojené státy, země se třese a příroda nedává příměří.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Francii, terorismus jí otřese.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Mexiko, třese se a jeho sopky se probouzejí.

Modlete se, Boží děti, ekonomika přijme ohlášený směr.

My, jako poslové Boží, se setkáváme s člověkem, když nám to dovolí – zůstáváme v pohotovosti. Vaši andělé strážní vás naléhavě prosí o obrácení dřív, než vás Zlý úplně zmate a dá vám kameny místo chleba. Vy žijete podle plánů, které jste si vytvořili podle lidského způsobu, s lidským cítěním, plánů, oddělených od Boha a se zdánlivým vědomím, že to, v co věříte, je správné v představách mas, s nimiž jdete. Ne všechno, co člověk dělá, je špatné, ale…

Práce a jednání jsou pro většinu mechanické, téměř nemůžete rozlišit jednu nohu od druhé, protože se nezastavíte, abyste rozlišovali, a tak padáte do neštěstí.

Boží plán je dokonalý – a člověk? Spolupracují ti, kdo se nazývají Boží děti na Božím plánu, nebo jej zničili? Abyste spolupracovali na Božím plánu, musíte přivolat požehnání a být požehnáním, ale vaše zájmy jsou rozdílné od zájmů Božích. Zlý pronikl do člověka a učinil ho předmětem svého plánu, aby mohl být jeho osobním plánem. Osobní zájmy bijí do očí, ale štěstí nepřinášejí.

Očistěte se, buďte požehnaní ve svých životech a v životech svých bratrů. Nechtějte vnutit své nároky a vkus, ale jednejte s porozuměním ve všech aspektech života, protože život je Boží dar.

Někteří ukazují rozsáhlé znalosti, ale stále propadají lidskému egoismu. K tomu je vede Satan, a oni stále padají na nejmenším detailu, kde lidské ego je dobře vidět: v touze po ovládání, a to se nelíbí Bohu…

Jsou to ti, kdo pokorně nabízejí svá díla a činy pro dobro svých sourozenců, pro dobro těch, kolem nich, pro dobro lidstva, kteří stoupající měrou zvládají sjednotit se s Božím plánem. Komukoli chybí tento cíl, kdo jiným vnucuje sám sebe, jeho ego vyniká, pro toho je těžší duchovně růst.

Buďte požehnáním!

Modlete se za opravdové nástroje, které ochraňuji, nebuďte pro ně kamenem úrazu, ale požehnáním a pomocí.

PŘIPRAVUJETE SE NA VAROVÁNÍ?

Žehnám vám, ochraňuji vás.

KDO JE JAKO BŮH? [Zj 12, 7].


Svatý archanděl Michael.
zpět