737. Poselství Boha Otce ze dne 6. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


LIDÉ NENÁVISTI


Mé děti, řekl jsem vám, že pronásledování přichází, ale bude daleko horší, než jste si představovaly. Věříte, že nic tak strašného by se nemohlo ve vašem životě stát, ale už to začalo.

Ve velmi blízké budoucnosti bude na mé lidi pohlíženo ne jako na lidi lásky, ale jako na lidi nenávisti. To se stane, až moji lidé se začnou stavět za to, co je správné. Ti, kdo milují svůj hřích, dívají se s pohrdáním na počestnost a nechtějí, aby žádné světlo neosvítilo zlo, které dělají. Pokusí se u ostatních vyvolat další pochybnosti o tom, co je správné.

Protože se situace rychle vyhrotí, stanou se agresivní. Moji lidé, zákony země nebudou posíleny, aby vás ochránily. Vězte, že to přichází, protože slovní napadání mého lidu se stane zábavou, která bezbožné povzbudí a mezi nimi se z toho rozšíří velká radost. Bude se to dít otevřeně a dokonce vaše sdělovací prostředky budou všechny lidi podněcovat k pomoci skoncovat s těmito nenávistníky.

Už je to dávno, co se to stalo mému lidu Izraele, ale v tom, co přichází, bude celý můj lid.

Bůh Otec


Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

Sk 5, 29: Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.

Mt 10:16: Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Mt 5, 44: Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Ž 37, 9: Neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.
zpět