738. Poselství Boha Otce ze dne 7. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VÁŽNÝ OMYL


Existuje nepřítel Ameriky, který se navenek usmívá, ale každou minutou se stává více rozhněvaný. Diktátor, který nechce, aby mu bylo diktováno, a nepřistoupí na přání jiných. Plánuje ovládnout Ameriku. Až to udělá, přísně potrestá lid Ameriky.

Ameriko, dopustila ses vážného omylu, že ses odvrátila ode Mne. Nachystala jsi past pro sebe a své děti tím, že jsi odmítla mé Slovo a mé cesty. Zpečetila jsi svůj osud svými zvrhlými zákony a svou tolerancí hříchu.

V minulosti tomu tak nebylo. Lidé (v Americe) Mě následovali a netolerovali hřích ve svém středu, ale ty ses změnila. Následuješ nepřítele a ne Mne, takže nepřítel bude to, co budeš mít. Vybrala sis postel a nyní v ní budeš ležet.

Bůh Otec


Př 1, 24-28
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,

Ž 33, 12:
12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Zj 18, 23:
23: nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;

Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste, ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: "Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle."
zpět