740. Poselství Boha Otce ze dne 8. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VŮDCE AMERIKY


Mé děti, musíte porozumět tomu, co přichází k Americe, protože to ovlivní celý svět.

Vůdce Ameriky bude nahrazen jedním, jehož srdce je jen trvalé zlo. Tento (nový) vůdce nenávidí můj lid a bude se snažit vás vyhladit. (Viděla jsem, že míní jak křesťany, tak i židy). Bude se snažit odstranit z povrchu země všechny, kdo věří v mé jméno. Zničí a vyhladí mé svaté Slovo, mé cesty a všechno, co připomíná Mne. Až to vyjde najevo, mnoho utrpení přijde k mému lidu.

Vydržte až do konce, mé děti, neboť vaše odměna v nebi bude velmi velká a Já budu k vám velmi milosrdný.

Bůh Otec


2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému.

Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Ž 23
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Ž 37, 9:
9: neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

Mt 10, 28:
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

Mt 24, 10-13
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


zpět