743. Poselství Ježíše ze dne 4. března 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PŘEMÝŠLEJTE A NEDÁVEJTE SE NA ÚSTUP, ČELÍTE-LI ZLU


Moji milovaní lidé:

Vyzývám vás, abyste meditovali o mých slovech, i když nedostatek všímavosti mezi některými mými dětmi zatemňuje má volání. Proto přicházím před lidstvo s mou Láskou, s mým milosrdenstvím a spravedlností.

Mé milosrdenství uvidí mé dítě, které se kaje a má pevný úmysl nápravy, jako kdybych se na něj díval poprvé a nabízel mu to nejlepší z mého Domu. Mé milosrdenství se rozlévá před dítětem, které skutečně lituje svých hříchů a je připraveno Mě už nikdy neurážet. Jsem mírný a spravedlivý současně.

Nechci, abyste zaměňovali mé milosrdenství s beztrestností.

Já přijdu a všechny mé děti budou souzeny, všechny.

Na začátku předvelikonoční postní doby se moji lidé nacházejí před mým milosrdenstvím, a když uvidím náležité pokání, vložím vás do mého Nejsvětějšího Srdce, kde najdete užitek v síle snést, co přichází k lidstvu uprostřed pošetilosti těch, kdo vyvolají otřesy mé církve.

Modlete se a odevzdejte se mé nejsvětější Matce, která, jako dveře nebes, se neustále přimlouvá za každé z mých dětí, volá je, posiluje je znovu a znovu, aby nebyly ztraceny.

Přemýšlejte a nedávejte se na ústup, čelíte-li zlu, které destiluje obscénnost na mé děti, aby démoni je svými nástrahami neudusili a nepřivedli je až k výsměchu spáse, kterou nabízím v tomto předvelikonočním půstu mimořádným způsobem, aby zachránila jejich duše.

Má církev trpí, a jak se mnozí radují při mém utrpení!
Má církev je podkopána: běda těm, kdo ji podkopávají!
Běda těm, kdo jsou kameny úrazu pro mé děti a vedou je do propasti nebo do utrpení!

Moji lidé, vyzývám vás, abyste byli silní, abyste vzdorovali tím, že Mě budete milovat bez ústupu, ale svědectvím o mé Lásce, která je ve vás.

Všechny mé nebeské legie přicházejí, aby provázely mou věrnou církev: věrnou Mně, Písmu svatému, věrnou Božímu Zákonu, mému učení a zachovávání zvyků.

Toto jsou okamžiky na křižovatce pro ty, kdo Mě milují a zachovávají mou Pravdu.

Nebojte se, neustupujte, buďte stále svědectvím mé Lásky, jenom pak budete moci jít vpřed. Ti, kdo nejsou svědky mé Lásky, budou zmateni a vedeni jinými cestami, které je povedou jen dolů, do záhuby.

V mé vůli je má církev jen jedna – nejsou různá slova, je jen jediné Slovo, které je Cesta, Pravda a Život [Jan 14, 6].

Zejména v tomto předvelikonočním půstu, neztrácejte odvahu. Buďte stále věrní a milujte mou Matku, doprovázejte ji, zejména během mé cesty na Kalvárii.

Moji lidé, musíte být mou nejvlastnější Láskou. Vybízím vás, abyste byli nová stvoření, abyste odložili hřích, který vede k duchovní smrti. Odstraňte svůj starý oděv, bojujte proti svému opileckému egu, jímž zraňujete své bratry, své nejbližší a Mne.

Člověk zapomíná, že se soudem, jímž soudí, bude souzen, a mírou, kterou měří, bude změřen [Mt 7, 1-2].

Praktikujte díla milosrdenství a cvičte se v nich.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí, jeho půda se třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jejich země se třese a trpí kvůli přírodě.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, trpí, země se třese.

Moji milovaní lidé, můj anděl pokoje vám přinese mé Světlo. Bude vás doprovázet, modlete se za to.

Smiřte se s mým Domem, přivítám vás s mou Láskou.

Buďte tvrdí sami k sobě, nedovolte, abyste se ode Mne oddělili.

Prožívejte tento předvelikonoční půst připravený ke skutečnému setkání, ve společenství s mou Láskou, mou Pravdou, mým pokojem, a buďte si nanejvýš vědomi, že jste mé děti.

Modlete se, obětujte, ať ti, kdo mohou, to učiní rychle.

Žijte v mém pokoji.

Žehnám vám, nesu vás v mém Nejsvětějším Srdci.

Váš Ježíš
zpět