745. Poselství Boha Otce ze dne 13. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SNY A VIZE


Dostávám na vyšší úroveň osoby, které v těchto časech konce budou informovat mé lidi o tom, co přichází. Ukážu jim ve snech a vizích, co přichází, aby moji lidé mohli být varováni a jejich duše zachráněny.

Pamatujte si své sny, moji lidé, a neberte na lehkou váhu vaše vize, neboť posílám poselství skrze mé lidi, proroky, syny a dcery, aby vás připravili na konec všech věcí. Řekl jsem vám, že tento den přichází.

Váš nepřítel dal průchod novým útokům, aby poskvrnil země všech národů. Jsou to nová zla, která budou přitahovat těla bezbožných. Ti nespatří újmu v tom, že jim budou holdovat, ale vyvolají velkou škodu, a zjistí to příliš pozdě.

Udržujte se čisté od poskvrnění, mé děti. Jděte po mých cestách a lpěte na mém svatém Slovu, zatímco je ještě máte, neboť můj nepřítel se je snaží vytrhnout ze země i s kořeny a mnoho národů ho zakáže dřív, než přijde konec. Držte je ve svém srdci.

Všechny sny a vize nejsou ode Mne – musíte brát v úvahu plody těch, kdo sní a mají vize.

Věnujte pozornost svým snům. Dávejte pozor na své vize a vize ostatních. Posílám vám varování. Posílám vám poselství o tom, co má přijít.

Bůh Otec


Jl 3, 1-5
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

Mt 15, 11
11: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.
zpět