748. Poselství Boha Otce ze dne 17. července 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KLEPU NA DVEŘE


Mé děti, stojím u dveří vašeho srdce a klepu, abyste Mě nechaly vejít. Klepu neustále na oblasti vašeho srdce, které jste předaly nepříteli vašich duší. Prosím o přijetí, abych vás mohl osvobodit a udržet vás v bezpečí před jeho ničením ve vašich životech, ale nemohu vstoupit do těchto oblastí a osvobodit vás, aniž byste Mi otevřely dveře. Musíte být ochotné odložit tyto hříchy. Musíte být ochotné uznat je jako hříchy. Musíte být ochotné dovolit Mi otevřít vaše oči, ukázat vám vaše hříchy a chtít, abych vás mohl od nich oprostit.

Přišel jsem, abych osvobodil zajatce, a někdy se samy držíte zajaté svými touhami po světských věcech, po tělesných rozkoších, po špinavých ziscích. Přeji si, abyste usilovaly po duchovních věcech, nikoli po těch pozemských, ale Já znám každé pokušení, kterému čelíte, protože chodím mezi vámi.

Otevřete Mi dveře svého srdce dnes, abych vás mohl osvobodit? Jste svolné vidět vaše hříchy a být osvobozeny, nebo dáte přednost držet nepřítele uzavřeného ve svém srdci?

Nemůžete sloužit dvěma pánům. Musíte si vybrat odejít z temnoty, abyste přijaly Světlo.

Bůh Otec


Lk 4, 18-19
18: Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Zj 3, 18-21
18 Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.


zpět