749. Poselství Ježíše ze dne 13. února 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


CHCI, ABYSTE MĚ POZNALI Z PÍSMA SVATÉHO


Moje drahé děti, čas už nadešel. Nechť každý koná pokání, protože budu soudit národy. Všichni budete stát před mou soudnou stolicí, a tam uvidíte celý svůj život mýma očima. Přede Mnou není tajemství. Budete bráni k zodpovědnosti za každou vaši myšlenku, za každé slovo a skutek. Jen to si přinesete s sebou. Vaše tělo zpráchniví a co jste si nahromadili, zanikne. Z tohoto světa odejdete s prázdnýma rukama.

Obraťte v činy mé učení, evangelium. Kdo to činí, je moudrý člověk, neboť si svými dobrými skutky hromadí pro sebe poklady, které bude i v nebi vlastnit. Vaším pokladem je vaše svatost života a její dobré ovoce. Když Mě přijmete do svého srdce s čistou duší ve svatém přijímání, tak vlastníte samotného Boha.

Moje děti, ten největší dar jsem Já. Vy se přece nejčastěji zabýváte marnostmi a shromažďujete věci, které mohou být vaše jen dočasně. Vezměte si příklad ze svatých! Obětovali celý svůj život Mně a službě bližnímu. Jen tím Mě následovali a stali se jedno se Mnou, a proto budou v nebi přebývat vedle Mne po celou věčnost. Ochutnají mou slávu a štěstí, které se lidskými slovy nedají vyjádřit. A přece se jim smějete a neberete si z nich příklad, neboť vám to našeptává Satan, jenž chce způsobit váš pád. Závidí vám, neboť on už nebe nenávratně ztratil, které vy ještě můžete získat pro sebe.

Moje dětičky, znovu vám říkám: Nezaobírejte se dočasným, ale věčným. Nesoustřeďujte svou pozornost na viditelné, ale na neviditelné. Viditelné totiž pomine, ale neviditelné zůstane navěky.

Moji maličcí, kdybyste Mě mohli jen na okamžik spatřit, udělali byste všechno, přijali byste každou oběť a utrpení, abyste přišli ke Mně. Ale Já na vás nemohu vykonávat násilí, nechci ovlivňovat vaši svobodnou vůli. Přeji si, abyste se rozhodli žít vedle Mne na základě poznání evangelia. Dal jsem vám dost svědectví mými zázraky a mou nekonečnou lásku, a kvůli tomu jsem za vás obětoval na kříži i svůj život. Když vám ani to nestačí, potom nejste hodni, abyste Mě uviděli v mé slávě, jak jsem sebe ukázal svým třem učedníkům na hoře Tabor.

"Za šest dní vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A před nimi byl proměněn. Jeho šaty zářivě zbělely, že by je žádný bělič na světě tak nedovedl vybílit. A zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Tehdy Petr řekl Ježíši: Rabbi, dobře je nám tady. Postavme tři stany: jeden tobě, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše [Mk 9, 2-5]."

Chci, abyste Mě poznali z Písma svatého. Obraťte v činy mé učení. Když věrně vytrváte vedle Mne až do smrti, pak si získáte věčné štěstí. To je Písmo svaté. Už jsem vám všechno oznámil. Proto vás varuji, neboť čas je blízko. V evangeliu jsem vás prosil: Žijte v ustavičné připravenosti, neboť neznáte dne ani hodiny. Když vás nečekaně zastihne smrt, pak se navždy zatratíte. Ale když v připravenosti čekáte tak, že žijete podle mých Zákonů, tak se zachráníte.

K tomu vám žehnám vším lidským chápáním převyšující nekonečnou láskou mého srdce, s mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého: Mt 23, 39:

Neboť vám říkám: "Neuvidíte mne až dotud, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně."

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět