751. Poselství Boha Otce ze dne 19. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ROSTOUCÍ ZLO


Mé děti, můžete vidět zlo, jak narůstá skrze události kolem vás. Řekl jsem vám, že přijde a že bude stále růst. Vskutku, bude růst exponenciálně, až si budete myslet, že už víc růst nemůže.

Stále volám domů milosrdné, neboť jsem vám řekl v mém Slovu, že ukážu milosrdenství těm, kdo projeví milosrdenství. Není mým přáním, aby viděli zlo, které brzy přijde. Povolám domů mnoho z mých starších služebníků, protože se pro Mne lopotili po mnoho let a jejich práce je nyní dokončena.

Jak bude plynout čas, budou vám mnozí z nich chybět, ale to, co činím, je pro ně nejlepší a v souladu s mým Slovem. Pokračujte dál každý den stále víc po mých cestách a držte se mého svatého Slova, neboť je Život. Brzy budete také povoláni domů k vašim odměnám a všechno trápení skončí.

Bůh Otec


2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému.

Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

Jan 6, 63: Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

Mt 25, 21: Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.

Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
zpět