757. Poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


ZANEDLOUHO MĚ VYKRADOU Z NEJSVĚTĚJŠÍ OLTÁŘNÍ SVÁTOSTI


Za úsvitu 27. listopadu 2018, jsem měla sen:

Na mši svaté mi velekněz dal přijímání. Hostie byla velká tak, jak je zvykem, když je umisťována do monstrancí. Když mi dal přijímání, řekl toto: "Je deset hodin". Tehdy jsem se podívala na hostii, která se podobala hodinám, na nichž ručičky ukazovaly 10 hodin. Věděla jsem, že je deset hodin v noci. Odpověděla jsem: Amen. Potom jsem si pomyslela: Proč neřekl, že je to Tělo Kristovo. Bylo tam i více lidí a zeptala jsem se jich, proč to přijímání bylo takové. Řekli mi, abych se zeptala kněze, který mi je dal. Hledala jsem ho a nakonec jsem jej našla.

Řekla jsem mu: Přijímám každý den už 35 roků. Až dosud jsem nikdy neslyšela, že by kněz neřekl, že je to Tělo Kristovo. Velekněz řekl následující: "Protože Tělo Kristovo už v hostii není. Dříve v ní byl, ale už není." A když se mi to nelíbí, ať jdu přijímat k jinému. Pozoruhodný byl čas snu, který se mi zdál dva dny po hlavním svátku Krista Krále. Za několik dní vstoupíme do nového církevního roku.

Dnes, v hodině milosti, řekl Pán Ježíš:

Tvůj sen znamená toto: Zanedlouho Mě vykradou z nejsvětější oltářní svátosti. 10 hodin v noci znamená, že je blízko půlnoc, kdy přijde úplná temnota. Tehdy se už nebudou říkat slova proměnění a od té doby zanikne mše svatá, která udržuje celý svět. Až se to stane, na zemi se uvolní peklo. Vystoupí antikrist, který oklame celý svět. Dokonce i vyvolené, kdyby to bylo možné. Proto zkrátím čas. Modlete se, dokud jsem ještě mezi vámi! Přijďte ke Mně, dokud je to ještě možné! Zanedlouho přijde noc, úplná temnota, kdy Mě, jenž jsem Světlo světa, vám odejmou. Potom slepý povede nevidoucího a oba spadnou do jámy. To je zatracení. Právě to je cíl mého protivníka, aby co nejvíc duší uvrhl do pekla.

Dítě moje, tobě byla dána milost, abys svítila. Hlásej pravdivé učení, budoucnost, která se musí brzy naplnit. Neříkám ti nic nového. Všechno už je napsáno v Písmu svatém. Buď odvážná a neboj se. Já jsem vždy s tebou. Žehnám tě s opravdovou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z písma svatého:

Mt 18, 3; 6-7
3: Skutečně, říkám vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království.
6: Kdo však jedno z těchto maličkých, které ve mne věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře.
7: Běda světu, že svádí ke hříchu! Svody sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého svádění přichází.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět