758. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OBĚŤ A MILOSRDENSTVÍ


Mé děti, Já jsem velmi milosrdný a trpělivý, ale v onom dnu, dnu konce, neprokážu žádnou milost těm, které odmítly mé milosrdenství.

Má oběť byla velmi velká a zcela splatila dluh vznesený vůči ní, ale ti, kdo odmítnou mé milosrdenství, budou povinováni dluhem, který nebudou moci splatit a neuvidí mé milosrdenství, ale můj soud v ten den.

Jsou takoví, kdo věří, že milující Bůh nevynese soud nad těmi, kdo Mě odmítají, ale mýlí se. Já jsem spravedlivý Bůh a udělím slitování a milost všem, kdo věří ve Mne, ale také vynesu soud nad těmi, kdo mou oběť odmítnou. Nedejte se oklamat, neboť o vašem věčném domovu bude rozhodnuto tím, jak věříte.

Řekl jsem vám, že zachráním ty, za něž jste se přimlouvali v tomto čase. Modlete se za ty, které milujete a kteří Mě neznají. Modlete se a Já budu pracovat v jejich srdcích. Věřte Mi, neboť Já je skutečně mohu zachránit a Já sám vím, co učiním, aby uvěřili.

Modlete se za všechny, kdo Mě neznají, abych je mohl spasit v tom málu času, který zbývá, neboť jejich osud bude pochmurný a budou bez naděje, jestli Mě nenajdou včas.

Ježíš


Iz 59, 1-2
1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
2: Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily, že skryl tvář před vámi, a neslyší?

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

1Tim 1, 15-17
15: Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě,
16: avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.
17: Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé.

2Petr 2, 2-9
2: A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.
3: Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká.
4: Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.
5: Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noeho, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných.
6: Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.
7: Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků.
8: Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky.
9: Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu;
10: a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim.
zpět