759. Poselství Boha Otce ze dne 26. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ŘÁD VĚCÍ


Mé děti, otřesu váš svět znovu a budou to větší otřesy než dřív, a v mnoha úrovních. V tomto otřásání začnu třást shora dolů. Dívejte se, protože tyto otřesy začnou mezi vašimi vůdci.

Poznámka: Viděla jsem mixovací nádobu, jak je s ní třepáno – jeden z těch pohárů opatřených víčkem, v nichž připravujete zdravé směsi – jak se třepe, třepe, třepe a třepe, opravdu důkladně…

Příště otřesu národy a vy uvidíte v těchto národech nestálost. Přijde náhlá změna. Vznětlivost bude stoupat. To je nebezpečný čas pro celé lidstvo, protože hněv lidí nebude spravedlivý, ale zakořeněný v těle.

Potom otřesu řádem všech věcí. Vidíte to dokonce i teď na vašem počasí, ale tyto otřesy budou mít vážné následky, protože Já otřesu a změním počasí, abych je učinil daleko víc nepředvídatelné než dřív. Mnozí kvůli tomu zemřou, ale Já jsem připravil tyto otřesy tak, aby byly příčinou toho, že mnozí budou volat mé jméno a ti, kdo to učiní, budou zachráněni. Na závěr otřesu zemí. Prudce zatřesu zemí, aby lidé ze strachu prosili hory, aby na ně padly.

Nic nebude jisté. Ani slunce, ani měsíc, dokonce ani půda, na níž stojíte. Naplánoval jsem konec, aby lidé ode Mne očekávali pomoc, aby ke Mně křičeli. Ti, kdo Mě dobře znají, neuvidí tato krutá soužení, neboť Já je povolám ke Mně domů.

Modlete se bez přestání za ty, které milujete, aby neviděli přicházet tento čas, neboť je zamýšlen vyděsit ty, kdo Mne popírají.

Bůh Otec


Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Iz 34, 1-2
1: Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět i vše, co na něm vzchází!
2: Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.

Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.

Iz 59, 8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.

Z 59, 14-19

14: Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné, nemůže vstoupit.
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.

Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?


zpět