760. Poselství Boha Otce ze dne 27. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEVHODNÉ SVAZKY


Mé děti, je čas odstranit nevhodné vztahy z vašeho života. Mnoho z vás vstoupilo do špatných vztahů – vztahů, které Já nemohu požehnat a v nichž žijete mnoho let bez mého pokoje. Nedal jsem pokyn k těmto svazkům a nemohu je požehnat, protože nejsou ode Mne. Proto jste je nemohli učinit funkční.

Tato spojení, která nejsou ode Mne, nemají místo v tom, co přichází a váš čas v soužení bude daleko těžší, pokud ještě existují, neboť spory mezi vámi vzrostou víc, než můžete snést.

Bůh Otec


2Kor 6, 14-17
14: Nespřahejte se už s nevěřícími – jste přece něco jiného! Vždyť co má co dělat spravedlnost s nepravostí! Co má společného světlo s tmou?
15: A jak se to k sobě hodí: Kristus a Beliál? Nebo jak to jde dohromady: věřící a bezvěrec?
16: A jak se to shoduje: chrám Boží a modly? My jsme přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: Budu mezi nimi přebývat a chodit, budu jejich Bůh a oni budou můj lid.
17: Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, praví Pán, a nedotýkejte se ničeho, co poskvrňuje! Potom vás přijmu za svoje.

Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li lidstvo Hospodin, nadarmo bdí strážný.
zpět