764. Poselství Ježíše ze dne 17. července 2018.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


MUČEDNICTVÍ


Mé děti, všichni, kdo se dobrovolně přiznávají k touze po mučednictví, nebo hledají příležitost k smrti pro mé jméno, věru, pravím vám, jejich oběť nebude mít velkou hodnotu v mých očích.

Ti, kdo sami o sobě troufale prohlašují, že oni budou mými mučedníky, Mě neznají. Já nikomu nesdělím, jaká smrt na ně čeká, neboť budoucnost je před každým člověkem skrytá.

Ti, kdo si myslí, že jejich víra je tak silná, že by i svůj život za Mne obětovali, padnou dřív, než by si pomysleli. Mnohokrát se i nejsilnější lidé ukážou jako nejslabší. Bez mé milosti byste se ztratili. Má milost dokáže opravdu pracovat jen v těch, kteří přede Mnou uznají svou nicotu, neboť vědí, že všechno dobré pochází ode Mne.

Mé děti, křesťané budou pronásledováni až do konce světa, kdy nastane 1000 let pokoje s výjimkou posledních sedmi let, protože zlo chce umlčet pravdu, nad kterou nemá moc. Zemi nezdědí násilníci, ale tiší a pokorní. Vláda násilníků trvá jen krátkou chvíli.

Moje děti, opravdoví mučedníci nejdou na smrt dobrovolně, ale pokud mohou, utečou. I má Matka utekla do Egypta se Mnou a se svatým Josefem, protože věděla, že Herodes chce Mesiáše zabít. Ti, kdo byli mučedníci, museli přemoci strach před smrtí a sami sebe. Horlivě a houževnatě se modlili, neboť modlitba jim dávala sílu. Svůj život svěřili Mně a nechali, aby se vše událo podle mé vůle. Modlili se za své nepřátele, kteří nevěděli, co činí.

Mučedníci věděli, že když zapřou svou víru, tak ztratí věčný život a Mě, Nejvyšší dobro. Mé děti, v islámském náboženství se mnozí hlásí k dobrovolné mučednické smrti, neboť věří, že se tak dostanou do ráje. To jim namluvil otec lží, který může uvrhnout do zatracení nejen tělo, ale i duši. V mých očích islámští mučedníci páchají sebevraždu.

Dobrovolní mučedníci však nejsou lepší než oni. Pravý křesťan se nezaměstnává tím, jak chce zemřít, ale ustavičně pracuje na svém obrácení, až do dne své smrti. Život po smrti není známý žádnému člověku, neboť tam se odhalí věčné tajemství, kterému se dá porozumět a pochopit jen osobní zkušeností.

Je mnoho knih a svědectví o onom světě, ale něco jiného je o něm číst, než zakusit nepochopitelné ve skutečnosti. Svou smrt svěřte Mně, neboť nezáleží na smrti, ale na tom, jak jste dovedli zúročit své talenty na zemi! Mnoho svatých chtělo být mučedníky, ale Já jsem je ochránil před troufalostí a jejich život jsem uvedl do lepšího směru, kdy přinesli mnohem víc dobrého ovoce, protože přivedli mnoho lidí ke Mně. Nechejte Mě, abych vytvářel okolnosti, které budou sloužit k vašemu užitku.

Váš Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět