765. Poselství Boha Otce ze dne 2. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIJATELNÁ VYSVĚTLENÍ


Mé děti, až začnu měnit vaše počasí a až začnu ovlivňovat zvířata na zemi, pak ti kdo ve Mne nevěří, to budou pozorovat s mimořádnou pozorností. Budou pobíhat sem a tam a hledat vysvětlení, která budou pokládat za přijatelná. Mnozí stráví své životy v pokusech vysvětlit, co mohu vysvětlit jen Já. Ostatní – jen málo, si začnou pomalu uvědomovat, že Já jsem skutečný. Pomalu, protože věřit ve Mne je něco, co nikdy neměli v úmyslu udělat.

Až nechám Měsíc měnit barvy, až nechám povstat vlny, co budete dělat? Vše, co vidíte, bylo stvořeno Mnou. Také Mnou to může být zničeno. Brzy se všechno změní. Nic nezůstane stejné – ani rostliny – ani zvířata – dokonce i východ slunce bude vypadat jiný.

Připravte své srdce, neboť se vrátím velmi brzy.

Bůh Otec


Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy a na nebi velká znamení.

Lk 21, 25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost nad hukotem a příbojem moře;

Sk 2, 19: A způsobím divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a sloupy dýmu.

Mt 24, 28-31
28: Kdekoliv je totiž mrtvola, tam se slétnou supi.
29: Až přejde soužení těch dnů, zatmí se slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.
30: Tehdy se objeví znamení Syna člověka na nebi, a tehdy budou naříkat všechny národy země. A uvidí Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou mocí a slávou.
31: Pošle své anděly s mohutným hlaholem polnice, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce obzoru až k druhému.
zpět